Burmistrz Miasta Hajnówka

zwraca się z ogromną prośbą i apelem o wsparcie dla 20 rodzin z Hajnówki poszkodowanych w wyniku pożaru, który miał miejsce dnia 25 marca br., w bloku przy ul. Piłsudskiego 50.

Pożar strawił dorobek całego życia wielu rodzin. Dlatego gorąco apeluję i proszę wszystkich, którzy chcą i mają możliwości udzielenia pomocy poszkodowanym, w formie rzeczowej ( żywność z długim terminem ważności , środki higieny osobistej oraz środki czystości ) aby nie pozostali obojętni na los ludzi dotkniętych nieszczęściem.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce ze swej strony udzieli wsparcia finansowego uwarunkowanego przepisami prawa zaś służby miejskie zapewniły na obecną chwilę czasowe lokale zastępcze dla poszkodowanych.

Darowizny w formie rzeczowej można udzielać za pośrednictwem Hajnowskiego Stowarzyszenia „Sami Sobie” które w ramach programu „ Pomoc pogorzelcom” we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hajnówce z siedzibą przy ulicy 11 Listopada 24 , będzie zbierało darowizny (od pon. do piat. w godz. 10:00 – 14:00) a następnie dystrybuowało wśród potrzebujących pogorzelców z bloku przy ul. Piłsudskiego 50.

Za wszelkie wsparcie udzielone, w imieniu osób oczekujących na pomoc, z góry bardzo serdecznie dziękuję.

 

         Burmistrz Miasta Hajnówka 

          Jerzy Sirak 

 

KOMUNIKAT

Zawieszenie działalności
Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Socjoterapeutycznej

Na polecenie Wojewody Podlaskiego (pismo znak: – PS-V.9421.18.2020.BP) z dnia 23 kwietnia 2020 roku przedłuża się się do dnia 24 maja 2020 roku zawieszenie działalności Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Ks. I. Wierobieja 18 działającej w ramach struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce.

Prosimy uczestników zajęć prowadzonych dotychczas w Świetlicy Socjoterapeutycznej o pozostanie w domach.

Poniżej treść polecenia Wojewody Podlaskiego:

Decyzja Wojewody zawieszenie do 24.05.2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO DLA OSÓB OBJĘTYCH KWARANTANNĄ

Z uwagi na występowanie w Polsce kolejnych przypadków koronawirusa, wzrasta liczba osób obejmowanych kwarantanną, w tym także domową. Dlatego też Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce wychodząc naprzeciw zaistniałej sytuacji zachęca do skorzystania, przez osoby objęte kwarantanną, ale również innych mieszkańców z terenu miasta Hajnówka, ze wsparcia psychologicznego poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 85 682 20 11 wewnętrzny 7, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 12.

To trudny czas dla wielu osób. Zarówno dla tych, którzy zamknięci w domach przechodzą kwarantannę, jak i dla tych, którzy nie radzą sobie z zaistniałą sytuacją. Dlatego zachęcamy do korzystania ze wsparcia psychologa.

Dyrektor MOPS
Mariusz Iwaniuk

APEL
do mieszkańców miasta Hajnówka !!!

           W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną obejmującą nasz kraj, w trosce o osoby z grupy wysokiego ryzyka, jaką są seniorzy oraz osoby o obniżonej odporności zwracamy się z apelem do mieszkańców miasta Hajnówka, potrzebujących pomocy w codziennych czynnościach, takich jak : zakupy, zaopatrzenie w leki, o zgłaszanie swoich potrzeb do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, pod numerem telefonu 85 682 20 11 lub na adres email: mops-hajnowka@home.pl

Dyrektor MOPS
Mariusz Iwaniuk

KOMUNIKAT

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo decyzją Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce zostają wprowadzone tymczasowe zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu Ośrodka.

MOPS Hajnówka pracuje w godz. 8-16 natomiast od dnia 04.05.2020 r. wnioski i podania będą przyjmowane w punkcie obsługi interesanta w godz. 8 – 16 (wejście środkowe budynku) pozostała część budynku będzie zamknięta.

Prosimy o przemyślane wizyty i proponujemy załatwianie spraw w formie elektronicznej (mops-hajnowka@home.pl) lub telefonicznie:

Sekretariat: (85) 682 20 11, (85) 876 76 00

Dział Świadczeń Rodzinnych: (85) 876 75 00

Dyrektor MOPS
Mariusz Iwaniuk

KOMUNIKAT

Zawieszenie działalności
Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Socjoterapeutycznej

Na polecenie Wojewody Podlaskiego (pismo – PS-IV.960.5.2020.EF) z dnia 11 marca 2020 roku od 12 do 25 marca 2020 r. zawiesza się działalność Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Ks. I. Wierobieja 18 działającej w ramach struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce.

Prosimy uczestników zajęć prowadzonych dotychczas w Świetlicy Socjoterapeutycznej o pozostanie w domach.

Poniżej treść polecenia Wojewody Podlaskiego:

Polecenie Wojewody Podlaskiego

OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-015/20.

Gmina Miejska Hajnówka

jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie – wnioskodawca

reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

jako podmiot wyznaczony do realizacji projektu w razie otrzymania dofinansowania

W odpowiedzi na ogłoszenie naboru Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu na konkurs RPPD.09.01.00-IZ.00-20-015/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny,Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania Puszcza Białowieska NABÓR nr 8/2020/EFS w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” Cel główny I. Poprawa jakości życia mieszkańców LGD Cel szczegółowy I. 1: Aktywizacja i integracja społeczno -zawodowa mieszkańców Przedsięwzięcie I.1.1Aktywne i zintegrowane społeczeństwo (Bądź aktywny bądź przedsiębiorczy) na operacje z zakresu: typu projektu nr 7 Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS. Informuję się, iż:

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła 1 oferta:

Hajnowskie Stowarzyszenie „Sami Sobie”, która w wyniku procedury konkursowej została oceniona na 17,5 punktu z 19,5 możliwych.

Oferta była kompletna oraz spełniała wszystkie wymogi formalne naboru.

KOMUNIKAT

W trosce o bezpieczeństwo sanitarne w okresie wzmożonych przypadków zachorowań i jednoczesnym zapobieganiu ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce w miarę możliwości prosi o załatwianie spraw w formie elektronicznej (mops-hajnowka@home.pl) lub telefonicznie (85 – 6822011), a także o ograniczenie osobistych wizyt w MOPS jak i w Placówce Wsparcia Dziennego tj. Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Ks. I. Wierobieja 18.

Przypominamy też, by oczekując na spotkanie z pracownikiem MOPS, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących. W zależności od wniosku/potrzeby klienta wdrożone zostaną odpowiednie procedury obowiązujące w sytuacji kryzysowej.

Jednocześnie informujemy, iż planowane na dzień 17 marca 2020r. jednorazowe wydawanie żywności z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej (POPŻ) z uwagi na zaistniałą sytuację odbywać się będzie sukcesywnie z podziałem na mniejsze grupy i będzie czasowo rozłożone z uwzględnieniem posiadanego przez beneficjenta numeru talonu.

Tabela z podziałam na grupy i terminem wydania żywności poniżej:

DATA NUMER GODZINA
     
17.03.2020 1 – 20 1000
21 – 40 1100
18.03.2020 41 – 60 1000
61 – 80 1100
19.03.2020 81 – 100 1000
101 – 120 1100
20.03.2020 121 – 140 1000
141 – 160 1100
21.03.2020 161 – 180 1000
181 – 200 1100
23.03.2020 201 – 220 1000
221 – 240 1100
24.03.2020 241 – 260 1000
261 – 280 1100
25.03.2020 281 – 300 1000
301 – 320 1100
26.03.2020 321 – 340 1000
341 – 360 1100
27.03.2020 361 – 380 1000
381 – 400 1100
28.03.2020 401 – 420 1000
421 – 440 1100
30.03.2020 441 – 460 1000
461 – 480 1100
31.03.2020 481 – 500 1000
501 – 529 1100