OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce ogłasza nabór na stanowisko – psychologa w Dziennym Domu Pomocy w Hajnówce przy ul. 11 Listopada 22 działającego w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w ramach realizowanego projektu „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Czytaj dalej „OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE”

Terminy składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

Zgodnie Art 21 pkt 3 Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci(Dz.U.2019.0.2407 ze zm.)

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. będzie można składać:

 • od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej, portal PUE ZUS.
 • od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną (papierową).

Wymagane dokumenty:

 1. Karta pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 2. W przypadku zmiany stanu cywilnego-odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację;
 3. W przypadku ustalenia opieki naprzemiennej – odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

Nie wielkie uczynki się liczą, ale te

niepozorne spełnione z wielkim sercem”

Matka Teresa

Dnia 21 grudnia 2020 r w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli przedstawiciele uczniów kl. I Technikum Logistycznego z Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim wraz z wychowawcą oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce z opiekunkami realizującymi usługi opiekuńcze. Celem spotkania było przekazanie paczek świątecznych wykonanych przez młodzież I kl Technikum Logistycznego dla starszych podopiecznych MOPS objętych usługami opiekuńczymi. Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za czynny wkład w organizację świątecznej paczki dla naszych seniorów. Szczególne podziękowania składamy w imieniu obdarowanych za hojność w czynieniu Świąt Bożego Narodzenia tak wyjątkowymi, pełnymi radości i wzruszenia.

Projekt „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka”

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa Podlaskiego

Projekt pt. „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Projekt Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka nr RPPD.09.01.00-20-070/19 jest współfinansowany w kwocie 426 262,32 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności życiowej 20 niesamodzielnych mieszkańców Miasta Hajnówka poprzez udział w usługach opiekuńczych oraz innych formach wzmacniających aktywizację społeczną świadczonych w Dziennym Domu Pomocy, który zostanie utworzony w ramach realizacji projektu. Projekt swoim zasięgiem obejmie społeczność lokalną, zaś grupę docelową stanowić będą osoby zamieszkałe na terenie miasta Hajnówka, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych (warunek wynika z ustawy o pomocy społecznej).

Dodatkowe kryteria udziału w projekcie:

 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego

 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

 • osoby korzystające ze wsparcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

 • osoby, których kryterium dochodowe nie przekracza 150% kryterium dochodowego stosowanego w pomocy społecznej

W ramach działań projektowych przewiduje się następujące formy wsparcia:

 • sporządzenie indywidualnych diagnoz i potrzeb uczestników projektu

 • wsparcie usług opiekuńczych w formie zatrudnienia dodatkowych opiekunów

 • zapewnienie wyżywienia (II śniadanie i obiad)

 • działania aktywizujące w postaci zajęć, warsztatów i terapii

 • specjalistyczna pomoc prawna i psychologiczna

W ramach kwalifikacji do uczestnictwa w projekcie zostanie przeprowadzony przejrzysty proces rekrutacji opisany w Regulaminie projektu, który będzie dostępny w siedzibie Dziennego Domu Pomocy w Hajnówce. Wszelkiego rodzaju formularze rekrutacyjne będą dostępne na miejscu w Ośrodku.