Zapytanie ofertowe nr 7/2021 prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU

świadczenie usługi od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu „Klub Integracji Społecznej „Kurnik””

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” numer projektu: RPPD.09.01.00-20-029/20, zapraszamy do składania ofert na realizację USŁUGI OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW – kod CPV – 66512100-3. Czytaj dalej „Zapytanie ofertowe nr 7/2021 prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU”

Zapytanie ofertowe nr 6/2021 prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” numer projektu: RPPD.09.01.00-20-029/20, zapraszamy do składania ofert na realizację INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO – kod PCV  85121270-6.

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego psycholog KIS

Zał. nr 1 formularz oferty

Zał. nr 2 wykaz usług

Zał. nr 3 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych