Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Dotyczy zapytania ofertowego nr 8/2021 prowadzonego w trybie rozeznania rynku na zakup i dostawę 5 laptopów do kawiarenki klubowej w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik””.

Zamawiający informuje, że po przeprowadzeniu analizy złożonej oferty dokonał wyboru Wykonawcy iCOD.pl Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała.

  1. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta:

L. p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego

Sposób aplikacji

Cena brutto

Punktacja w kryterium oceny

  1. 1.

iCOD.pl Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała

27.12.2021

e-mail

2 360,37zł /szt.

11 801,85 zł/ całość zamówienia

100 pkt

Uzasadnienie:

W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, iż złożona oferta firmy iCOD.pl Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała nie podlega odrzuceniu, Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W wyniku analizy, Zamawiający wybrał ofertę wymienionego Wykonawcy do realizacji zamówienia.

Zapytanie ofertowe nr 8/2021 prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU

na zakup 5 laptopów do kawiarenki klubowej w Klubie Integracji Społecznej „Kurnik”

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” numer projektu: RPPD.09.01.00-20-0548/20, zapraszamy do składania ofert na zakup 5 laptopów do kawiarenki klubowej w Klubie Integracji Społecznej „Kurnik” kod CPV 30213100-6. (charakterystyka zamawianego przedmiotu stanowi załącznik nr 1.)

W oparciu o powyższy opis zapraszamy do składania ofert przez wykonawców gotowych do realizacji ww. usługi.

Zapytanie ofertowe komputery KIS
zał. nr 1 charakterystyka zamawianego przedmiotu
Zał. nr 2 formularz oferty
Zał. nr 3 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zał. nr 4 projekt umowy laptopy KIS

Dotyczy zapytania ofertowego nr 7/2021 prowadzonego w trybie rozeznania rynku na świadczenie usługi od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Czytaj dalej „Dotyczy zapytania ofertowego nr 7/2021 prowadzonego w trybie rozeznania rynku na świadczenie usługi od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu „Klub Integracji Społecznej „Kurnik””

Dotyczy zapytania ofertowego nr 6/2021 prowadzonego w trybie rozeznania rynku na Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik””. Czytaj dalej „Dotyczy zapytania ofertowego nr 6/2021 prowadzonego w trybie rozeznania rynku na Indywidualne poradnictwo psychologiczne”