Dotyczy zapytania ofertowego nr 7/2021 prowadzonego w trybie rozeznania rynku na świadczenie usługi od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

  1. Zamawiający informuje, że po przeprowadzeniu analizy złożonych ofert dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty – złożonej przez Panią Beatę Zarembę Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S. A., 81-731 Sopot, ul. Hestii 1.

  2. W postępowaniu wpłynęły trzy oferty, których porównanie i ocenę zawiera poniższa tabela:

L. p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego

Sposób aplikacji

Cena brutto

Punktacja w kryterium oceny

Olga Zakrzewska

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S. A./ O. Białystok, ul. Mazowiecka 48, 15-302 Białystok

02.12.2021

e-mail

49, 36 zł/osoba

2221,00/45 osób

51 pkt

Beata Zaremba

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S. A., 81-731 Sopot, ul. Hestii 1

03.12.2021

e-mail

25, 00 zł/osoba

1 125,00/45 osób

100 pkt

Grażyna Sitkowska

WIENER TU S. A. VIENNA INSURANCE GROUP, ul. Wołoska 22A, 02-875 Warszawa

03.12.2021

e-mail

38,00 zł/osoba

1710,00zł/45 osób

66 pkt

Uzasadnienie:

W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, iż złożona oferta Pani Beaty Zaremby Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S. A., 81-731 Sopot, ul. Hestii 1 nie podlega odrzuceniu, Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W wyniku analizy, Zamawiający wybrał ofertę wymienionego Wykonawcy jako najkorzystniejszą.