Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy – podinspektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce informuję, że została zakończona procedura naboru na stanowisko pracy – podinspektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce

W wyniku ponownego ogłoszenia z dnia 15042021 roku do wyznaczonego w dniu 26 kwietnia 2021 r. do godziny 1200 terminu dokumenty aplikacyjne złożyło trzech kandydatów, spełniających wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu, którzy zostali zakwalifikowani do następnego etapu postępowania rekrutacyjnego rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzenia wiadomości merytorycznych.

Wyboru podinspektora w MOPS Hajnówka spośród zgłoszonych kandydatów, spełniających wymogi formalne dokonano w dniu 27 kwietnia 2021 roku. Jedna kandydatka, która spełniała wymogi formalne nie przystąpiła do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego.

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem nr 5/2021 Dyrektora MOPS w Hajnówce z dnia 8 kwietnia 2021 roku podczas rozmowy kwalifikacyjnej odbytej w dniu 27 kwietnia 2021 roku z kandydatami na podinspektora w MOPS w Hajnówce oceniała przede wszystkim predyspozycje kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku oraz wiedzę w tym obszarze.

Po przeanalizowaniu i wnikliwej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatów oraz po odbytych z kandydatami rozmowach kwalifikacyjnych Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o wyborze Pani Ewy Seliwoniuk na stanowisko podinspektora w MOPS w Hajnówce.

Uzasadnienie wyboru

Pani Ewa Seliwoniuk spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowiskopodinspektora w MOPS w Hajnówce. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz po ocenie przez Komisję Rekrutacyjną wiadomości merytorycznych wykazała się najlepszą znajomością zagadnień związanych z pracą na stanowisku – podinspektora w MOPS w Hajnówce.

Wybrana kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie merytoryczne pozwalające jej na prawidłową i pełną realizację zadań określonych w zakresie obowiązków na w/w stanowisku.

Pani Ewa Seliwoniuk wykazała się najlepszą znajomością celów pracy na stanowisku podinspektora, co w ocenie Komisji Rekrutacyjnej stanowi gwarancję właściwego wykonywania powierzonych jej zadań i obowiązków.

Komisja Rekrutacyjna oceniła również bardzo wysoko umiejętności interpersonalne wybranej kandydatki. Dzięki cechom osobowościowym oraz silnej motywacji do pracy uzyskała ona najwyższe uznanie Komisji.

Dyrektor MOPS w Hajnówce
Mariusz Iwaniuk