PONOWNE OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE

Hajnówka, dnia 15-04-2021 r.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce

1. Wymagania niezbędne :

 1. obywatelstwo polskie,

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. wykształcenie wyższe,

 6. doświadczenie zawodowe minimum 3 lata, w tym minimum rok w jednostkach samorządu terytorialnego,

 7. znajomość aktów normatywnych ustawy o pracownikach samorządowych, a w szczególności w zakresie zadań i obowiązków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

 8. biegła obsługa komputera (Pakiet MS Office, w tym Excel),

 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego,

 2. samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

 3. umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole,

 4. dyspozycyjność, systematyczność, dokładność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. bieżąca obsługa klientów (wydawanie druków wniosków, udzielanie informacji itp.);

2. udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego d/s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz posiedzeniach grup roboczych, w ramach obowiązków służbowych;

3. obsługa organizacyjna grup roboczych i Zespołu Interdyscyplinarnego;

4. sporządzanie dokumentacji z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego oraz gromadzenie i kompletowanie dokumentacji z posiedzeń Niebieskiej Karty przekazywanej przez członków grup roboczych;

5. prowadzenie właściwych rejestrów z zakresu Niebieskiej Karty oraz Karty Dużej Rodziny;

6. prowadzenie postępowań dot. realizacji Programu wspierającego rodziny wielodzietne- Karta Dużej Rodziny (program gminny i ogólnopolski);

6. prawidłowa realizacji celów kontroli zarządczej tj. realizacja zadań wynikających z planów kontroli;

7. ewidencjonowanie odpłatności za usługi opiekuńcze;

8. przygotowanie dokumentów do archiwum -prowadzenie składnicy akt MOPS w Hajnówce;

9. przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, oraz procedurami obowiązującymi w MOPS w Hajnówce;

10. Wykonywanie innych poleceń przełożonego w ramach powierzonego zakresu czynności

4. Warunki pracy na danym stanowisku:

1. Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, ul. 11 Listopada 24 . Budynek parterowy. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godzin.

2. Proponowane warunki zatrudnienia: Umowa o pracę zawarta zostanie zgodnie z przepisami art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę.

6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający informację o stażu pracy,

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectw pracy, zaświadczeń),

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 6. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe kwalifikacje,

 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

 8. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016.119.1), w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora,

 10. w przypadku zamiaru skorzystania przez kandydata z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) – do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata,

 11. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora,

 12. inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert za pośrednictwem poczty, bądź osobiści na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce 17200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 24

Oferty należy dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko – podinspektor w MOPS Hajnówkana powyższy adres.

Termin składania ofert upływa z dniem 26 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 – decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do MOPS w Hajnówce. Aplikacje dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Informacje dodatkowe:

Uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy, jednocześnie zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce ul. 11 Listopada 24. Informacja telefoniczna: 85 682 20 11.

Lista zawierająca imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożonych i nie wykorzystanych w procesie rekrutacji dokumentów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce nie odsyła. Kandydat może je odebrać w terminie 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacji. Po tym terminie nieodebrane oferty zostaną zniszczone.

Ogłaszający przewiduje postępowanie konkursowe dwuetapowe (test + rozmowa kwalifikacyjna).

Dyrektor MOPS w Hajnówce

Mariusz Iwaniuk