ZARZĄDZENIE Nr 19/2021

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce
z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w zamian za święto przypadające
w sobotę 1 stycznia 2022 roku

Na podstawie § 7 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/76/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 października 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r., poz. 5225) oraz na podstawie § 8 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce z dnia 16 czerwca 2016 roku w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w miesiącu styczniu w zamian za święto Nowy Rok przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r.

§ 2

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce oraz stronie internetowej MOPS w Hajnówce.

Dyrektor MOPS w Hajnówce

Mariusz Iwaniuk