OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce ogłasza nabór na stanowisko – radcy prawnego w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Hajnówce przy ul. 11 Listopada 22 działającego w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w ramach realizowanego projektu „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

I. Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe prawnicze,

2. minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku radcy prawnego,

3. wpis na listę radców prawnych,

4. W postępowaniu rekrutacyjnym nie mogą brać udziału podmioty powiązane z Ogłaszającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Ogłaszającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Ogłaszającego lub osobami wykonującymi w imieniu Ogłaszającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Kandydata, a Ogłaszającym, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

– posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu wykazania braku powiązań osobowych i kapitałowych z Ogłaszającym, Kandydat składa oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego stanowiące oświadczenie nr 1 do ogłoszenia.

5. Kandydat oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody mogące wyniknąć z jego działań dla Ogłaszającego – oświadczenie nr 2 do ogłoszenia.

II. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość podstawowych aktów prawnych,

2. umiejętność płynnego formułowania myśli, redagowania pism urzędowych,

3. mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi,

4. wysoka kultura osobista,

5. odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność, dyspozycyjność,

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku radcy prawnego:

1. udzielanie informacji prawnych, porad i konsultacji prawnych uczestnikom Dziennego Domu Pomocy zgodnie z harmonogramem,

2. pomoc uczestnikom DDP w pokonywaniu barier prawno-administracyjnych

3. pomoc uczestnikom DDP w tworzeniu pism i wsparcie w procedurach odwoławczych,

3. prowadzenie niezbędnej dokumentacji,

4. ścisła współpraca z kadrą zarządzającą.

IV. Informacja o warunkach pracy:

Miejsce pracy: Dzienny Dom Pomocy w Hajnówce przy ul. 11 Listopada 22, 17-200 Hajnówka działający w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce.

Wymiar etatu: 100 godzin przez okres trwania umowy.

Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna od dnia podpisania umowy do 31.01.2022 r.

V. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów na stanowisko, którego ogłoszenie dotyczy:

1. życiorys zawodowy;

2. kserokopie: wpisu na listę radców prawnych, dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, kursów i szkoleń

3. oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego

4. oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

VI. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

– osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, 17-200 Hajnówka,
ul. 11- go Listopada 24,

– pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce 17-200 Hajnówka, ul. 11- go Listopada 24

mailem na adres: mops-hajnowka@home.plw tytule maila należy wpisać: Nabór na stanowisko radcy prawnego w Dziennym Domu Pomocy w Hajnówce”

w nieprzekraczalnym terminie do 12.02.2021 r. do godziny 11:00 (decyduje data faktycznego wpływu do siedziby MOPS).

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem Nabór na stanowisko radcy prawnego w Dziennym Domu Pomocy w Hajnówce”.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu albo niekompletne nie będą rozpatrywane.

Nabór na stanowisko radcy prawnego w Dziennym Domu Pomocy w Hajnówce dla osób spełniających wymagania formalne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora MOPS w Hajnówce.

Po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną niezwłocznie telefonicznie poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

UWAGA

Życiorys zawodowy, wszystkie kserokopie: wpisu na listę radców prawnych, dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, kursów i szkoleń oraz oświadczenia o braku powiązania osobowego i kapitałowego i posiadanym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.

O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru będzie również umieszczona na stronie internetowej MOPS w Hajnówce.

Dyrektor MOPS w Hajnówce
Mariusz Iwaniuk

Zał. nr 1 Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych Ogłaszającego z Aplikantem
Zał. nr 2 Oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej