Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mops-hajnowka.pl

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:

2008-9-14

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji:

2016-09-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa https://mops-hajnowka.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,
  • nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo,

  • brak etykiet pól formularza,

  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

  • poprawienie dostępności strony wiąże się z ograniczeniami technicznymi. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://mops-hajnowka.pl spełnia wymagania w 99,86 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:

W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt pisemny, mailowy lub telefoniczny. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl

Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej: Rafał Gryc

Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej: mops-hajnowka@home.pl

Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej: 85 682 20 11

 

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce mieści się w budynku przy ul. 11 Listopada 24 w Hajnówce. W budynku zastosowano rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne zapewniające dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów i norm, m. in. bezpieczeństwa użytkowania, bezpieczeństwa PPOŻ oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych (m. in. wejście do budynku zapewniające swobodny dostęp bezpośrednio z chodnika podjazdem dla wózków z poręczami, obok którego wydzielono dwa miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych oznaczone tabliczką i pomalowane niebieską farbą, budynek jest parterowy. Interesanci MOPS mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeszli przeszkolenie w zakresie porozumiewania się w języku migowym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a.