INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Loga Funduszy Europejskiech, Unii Europejskiej i Województwa Podlaskiego

Projekt pt. „Aktywni to MY” jest współfinansowany w kwocie 402 563,75 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy rozeznania rynku w celu znalezienia wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów psychospołecznych z zakresu podniesienia poczucia własnej wartości jak i wzrostu motywacji do działania oraz poprowadzenie grup wsparcia jako formy radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego dla uczestników/uczestniczek projektu „Aktywni to MY” – Nr projektu: RPPD.09.01.00-20-0191/18

  1. Zamawiający informuje, że po przeprowadzeniu analizy stwierdzono, że do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce wpłynęły cztery oferty:

  • Monika Makarewicz-Plsekowicz

  • Joanna Szerenos

  • Galicyjskie Centrum Edukacji sp. z o. o.

  • Szkolenia i Doradztwo Marek Troc

  1. Stosując algorytm obliczania punktacji, Zamawiający przyznał następujące punkty oceny oferty:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Punktacja w kryterium ceny

Punktacja w kryterium jakość

Suma

1

Monika Makarewicz-Plsekowicz

60

40

100

2

Joanna Szerenos

59,13

10

69,13

3

Galicyjskie Centrum Edukacji sp. z o .o.

59,13

40

99,13

4

Szkolenia i Doradztwo Marek Troc

59,13

40

99,13

Uzasadnienie:

W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, iż złożone oferty nie podlegają odrzuceniu. W wyniku analizy, oferta Pani Moniki Makarewicz-Pleskowicz otrzymała 100,00 punktów. Ustalono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wybrał ofertę wyżej wymienionego Wykonawcy jako najkorzystniejszą. Jako, że nie możliwe było wyłonienie drugiego wykonawcy dlatego Zamawiający ogłosił między Galicyjskim Centrum Edukacji sp. z o. o. oraz Szkolenie i Doradztwo Marek Troc negocjacje cenowe.

  1. Po przeprowadzeniu analizy nadesłanych ofert cenowych wyniki negocjacji kształtują się następująco:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Punktacja w kryterium ceny

1

Galicyjskie Centrum Edukacji sp. z o. o.

59,08

2

Szkolenia i Doradztwo Marek Troc

60,00

Uzasadnienie:

W trakcie negocjacji cenowych ustalono, iż złożone oferty nie podlegają odrzuceniu. W wyniku analizy, oferta Szkolenie i Doradztwo Marek Troc otrzymała 60,00 punktów. Ustalono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wybrał ofertę wyżej wymienionego Wykonawcy jako najkorzystniejszą.