INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Loga Funduszy Europejskiech, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Aktywni to MY” jest współfinansowany w kwocie 402 563,75 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Dotyczy rozeznania rynku w celu znalezienia wykonawcy usługi cateringu świadczonej podczas realizacji projektu „Aktywni to MY” Nr projektu: RPPD.09.01.00-20-0191/18

  1. Zamawiający informuje, że po przeprowadzeniu analizy złożonych ofert dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty – złożonej przez Garniec Podlaski Oksentowicz Walentyna.

  2. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty, których porównanie i ocenę zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Punktacja w kryterium ceny

1

Garniec Podlaski Oksentowicz Walentyna

100

2

„Wieral” Wiera Pietruczuk

88,23

Uzasadnienie:

W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, iż złożona oferta nie podlega odrzuceniu. W wyniku analizy, oferta Garniec Podlaski Oksentowicz Walentyna otrzymała 100,00 punktów. Ustalono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wybrał ofertę wyżej wymienionego Wykonawcy jako najkorzystniejszą.