Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Indywidualne doradztwo zawodowe

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Dotyczy zapytania ofertowego nr 3/2021 prowadzonego w trybie rozeznania rynku na Indywidualne doradztwo zawodowe w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” numer projektu: RPPD.09.01.00-20-029/20.

  1. Zamawiający informuje, że po przeprowadzeniu analizy złożonych ofert dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty – złożonej przez OPTIMAL SELECT Jolanta Stec-Stelmasik, 37-550 Radymno, ul. C. K. Norwida 1.

  2. W postępowaniu wpłynęło pięć ofert, których porównanie i ocenę zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Punktacja
w kryterium ceny

1.

OPTIMAL SELECT Jolanta Stec-Stelmasik, 37-550 Radymno, ul. C. K. Norwida 1

100 pkt

2.

CONSULTING PERSONALNY I ZAWODOWY SZKOLENIA I AKTYWIZACJA Joanna Sobczak, 86-300 Grudziądz, Stachonia 4/77

92 pkt

3.

Ośrodek Nauczania Języków obcych „Języki Świata” Katarzyna Anna Rokicka, 15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 49

77 pkt

4.

GRUPA DELTA Sp. z o. o. z siedzibą w Jędrzejowie, 27-400 Ostrowiec Św., ul. Sandomierska 26a

77 pkt

5.

Dorota Sadowska, 15-199 Białystok, ul. Włościańska 61

Nie dotyczy – oferta złożona po terminie

Uzasadnienie:

W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, iż złożona oferta OPTIMAL SELECT Jolanta Stec-Stelmasik, 37-550 Radymno, ul. C. K. Norwida 1 nie podlega odrzuceniu, Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W wyniku analizy, Zamawiający wybrał ofertę wymienionego Wykonawcy jako najkorzystniejszą.