Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Indywidualne wsparcie psychologiczne

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/2021 prowadzonego w trybie rozeznania rynku na Indywidualne wsparcie psychologiczne w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” numer projektu: RPPD.09.01.00-20-029/20.

  1. Zamawiający informuje, że po przeprowadzeniu analizy złożonych ofert dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty – złożonej przez RAJOS CONSULTING Rafał Stelmasik, 37-550 Radymno, ul. Budowlanych 3,

  2. W postępowaniu wpłynęły cztery oferty, których porównanie i ocenę zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Punktacja
w kryterium ceny

1.

RAJOS CONSULTING Rafał Stelmasik, 37-550 Radymno, ul. Budowlanych 3

100 pkt

2.

SZKOLENIA I DORADZTWO Marek Troc, 17-100 Bielsk Podlaski, ul.Kazimierzowska 10/3

91 pkt

3.

Ośrodek Nauczania Języków obcych „Języki Świata” Katarzyna Anna Rokicka, 15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 49

81 pkt

4.

GRUPA DELTA Sp. z o. o. z siedzibą w Jędrzejowie, 27-400 Ostrowiec Św., ul. Sandomierska 26a

76 pkt

Uzasadnienie:

W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, iż złożona oferta RAJOS CONSULTING Rafał Stelmasik, 37-550 Radymno, ul. Budowlanych 3 nie podlega odrzuceniu,Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W wyniku analizy, Zamawiający wybrał ofertę wymienionego Wykonawcy jako najkorzystniejszą.