Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – kierownika w Dziennym Domu Pomocy w Hajnówce

W wyniku zakończenia procedury naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika w Dziennym Domu Pomocy w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 22 została wybrana Pani Małgorzata Gdowska zamieszkała w Hajnówce.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Małgorzata Gdowska spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze-Kierownika w Dziennym Domu Pomocy w Hajnówce. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień związanych z pracą na oferowanym stanowisku pracy. Kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje oraz przygotowanie merytoryczne pozwalające jej na prawidłową i pełną realizację zadań określonych w zakresie obowiązków na ww. stanowisku. Pani Małgorzata Gdowska wykazała się dobrą znajomością celów pracy na stanowisku – Kierownika w Dziennym Domu Pomocy w Hajnówce, co w ocenie Komisji Rekrutacyjnej stanowi gwarancję właściwego wykonywania powierzonych jej zadań i obowiązków.

Ponadto Komisja Rekrutacyjna oceniła również bardzo wysoko umiejętności interpersonalne ww. kandydatki. Dzięki cechom osobowościowym oraz silnej motywacji do pracy uzyskała ona najwyższe uznanie Komisji.

Dyrektor MOPS w Hajnówce
Mariusz Iwaniuk