Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy młodszy asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje, że została zakończona procedura naboru na stanowisko pracy młodszy asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce. W wyniku ponownego ogłoszenia z dnia 21-01-2022 roku do wyznaczonego na dzień 05-02-2022 r do godziny 1200 terminu dokumenty aplikacyjne złożyła 1 kandydatka, spełniająca wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu, która została zakwalifikowana do następnego etapu postępowania rekrutacyjnego rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzenia wiadomości merytorycznych.

Wyboru młodszego asystenta rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce dokonała Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem nr 1/2022 Dyrektora MOPS w Hajnówce z dnia 03-01-2022 roku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej odbytej w dniu 09-02-2022 r. roku z kandydatką na młodszego asystenta rodziny w MOPS w Hajnówce  Komisja Rekrutacyjna oceniała przede wszystkim predyspozycje kandydatki do wykonywania pracy na ww. stanowisku oraz wiedzę w tym zakresie.

Po przeanalizowaniu i wnikliwej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatki oraz po odbytej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o wyborze Pani Magdaleny Amilusik na stanowisko młodszego asystenta rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce.

Uzasadnienie wyboru

Pani Magdalena Amilusik spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko  młodszy asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz po ocenie przez Komisję Rekrutacyjną wiadomości merytorycznych wykazała się dobrą znajomością zagadnień związanych z pracą na młodszy asystent rodziny.

Wybrana kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie merytoryczne pozwalające jej na prawidłową i pełną realizację zadań określonych w zakresie obowiązków na w/w stanowisku.

Pani  Magdalena Amilusik wykazała się znajomością celów pracy na stanowisku – młodszy asystent rodziny, co w ocenie Komisji Rekrutacyjnej stanowi gwarancję właściwego wykonywania powierzonych jej zadań i obowiązków.

Komisja Rekrutacyjna oceniła również bardzo wysoko umiejętności interpersonalne wybranej kandydatki. Dzięki cechom osobowościowym oraz silnej motywacji do pracy uzyskała ona uznanie Komisji Rekrutacyjnej.

Zastępca Dyrektora MOPS w Hajnówce
Barbara Sienkiewicz-Surel