KOMUNIKAT

Zawieszenie działalności
Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Socjoterapeutycznej

Na polecenie Wojewody Podlaskiego (pismo – PS-V.9421.173.2020.ETB) z dnia 26 października 2020 roku informujemy, że na okres od dnia 26 października 2020 r. do dnia 13 listopada  2020 r. zawiesza się działalność Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Ks. I. Wierobieja 18 działającej w ramach struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce.

Prosimy uczestników zajęć prowadzonych dotychczas w Świetlicy Socjoterapeutycznej o pozostanie w domach.

Poniżej prezentujemy treść polecenia Wojewody Podlaskiego:

WOJEWODA PODLASKI
Bohdan Paszkowski
PS-V.9421.173.2020.ETB

DECYZJA

Na podstawie art. 11 h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem ,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842), w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2:

Polecam

Marszałkowi Województwa Podlaskiego, Prezydentom Miast, Starostom Powiatów, Burmistrzom, Wójtom, czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa podlaskiego na okres od dnia 26 października 2020 r. do dnia 13 listopada 2020 r.:

1)  wszelkich placówek wsparcia dziennego,

2) dziennych domów i klubów seniora, w tym placówek działających w ramach Programu Senior+,

3) środowiskowych domów samopomocy,

4) warsztatów terapii zajęciowej. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jej doręczenia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

WOJEWODA PODLASKI
Bohdan Paszkowski

Otrzymują:

Marszałek Województwa Podlaskiego,
Prezydenci Miast,
Starostowie Powiatów,
Burmistrzowie,
Wójtowie,
– wszyscy

Do wiadomości:
1. Minister Rodziny i Polityki Społecznej
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Decyzja Wojewody Podlaskiego do pobrania (pdf)