OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce ogłasza nabór na stanowisko doradca zawodowy w ramach realizowanego projektu pt. Klub Integracji Społecznej „Kurnik” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 1. Wymagania niezbędnekonieczne do podjęcia pracy na stanowisku doradca zawodowy.

  1. Wykształcenie wyższe kierunkowe, preferowane kierunki: doradztwo zawodowe lub dowolne wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego/ licencja doradcy zawodowego,

  2. co najmniej 2 lata doświadczenia w zakresie poradnictwa zawodowego,

  3. nieposzlakowana opinia,

  4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 1. Wymagania dodatkowe – pozwalające na wykonywanie zadań na stanowisku doradca zawodowy.

  1. doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie,

  2. doświadczenie w udzielaniu konsultacji oraz prowadzeniu warsztatów,

  3. znajomość narzędzi i metod aktywizacji zawodowej,

  4. doświadczenie w realizacji projektów unijnych,

  5. znajomość lokalnego rynku pracy,

  6. znajomość problematyki pomocy społecznej,

  7. samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność planowania, chęć samokształcenia, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, sumienność.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku doradca zawodowy

  1. poradnictwo indywidualne i grupowe z metod poszukiwania pracy, rynku pracy, pisania dokumentów kwalifikacyjnych, rozmów kwalifikacyjnych itp., w tym świadczenie poradnictwa indywidualnego realizowanego w formie indywidualnych spotkań – porad zawodowych – podlegających na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z Uczestnikiem Projektu w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia prowadzącego do rozwiązania problemu zawodowego,

  2. wspieranie rozwoju Uczestnika Projektu i pomoc w odnalezieniu właściwego dla niego warsztatu zawodowego,

  3. prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonego procesu doradczego dla każdej osoby – Uczestnika Projektu,

  4. wspieranie Uczestników Projektu w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych na konkretne oferty pracy, w przygotowaniu do rozmowy o pracę, w kontaktach z pracodawcami,

  5. opracowanie i realizacja indywidualnych planów działania Uczestników Projektu,

  6. udzielanie informacji zawodowych: grupowych i indywidualnych Uczestnikom Projektu,

  7. wspieranie Uczestników Projektu w podjęciu zatrudnienia,

  8. organizacja oraz nadzorowanie szkoleń zawodowych (diagnoza potrzeb szkoleniowych, czuwanie nad realizacją szkoleń w instytucjach szkoleniowych – zewnętrznych) dla Uczestników Projektu,

  9. wzmocnienie w Uczestnikach Projektu motywacji do aktywności zawodowej,

  10. utworzenie Klubu Pracy i kawiarenki klubowej dla Uczestników Projektu,

  11. inne zadania zlecone przez dyrektora MOPS lub koordynatora projektu związane z jego realizacją.

 1. Informacja o warunkach pracy:

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce- 17-200 Hajnówka, ul. 11- go Listopada 22.

Wymiar etatu: 1/2 etatu

Forma zatrudnienia: z kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas trwania projektu.

 1. Informacja czy wysokość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosi co najmniej 6%, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów na stanowisko, którego ogłoszenie dotyczy:

  1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

  2. list motywacyjny,

  3. kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz posiadany staż pracy (kserokopie świadectw pracy),

  4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

  5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  6. pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

  7. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata z niepełnosprawnością,

  8. Kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji,

  9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikowany Dz. U. UE L Nr 119, s. 1.

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. 11- go Listopada 24 lub pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce 17-200 Hajnówka, ul. 11- go Listopada 24 w nieprzekraczalnym terminie do 16-07-2021 r. do godziny 11:00 (decyduje data faktycznego wpływu  do MOPS).

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko doradca zawodowy w Klubie Integracji Społecznej”

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu albo niekompletne nie będą rozpatrywane.

Nabór na stanowisko doradca zawodowy dla osób spełniających wymagania formalne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora MOPS w Hajnówce.

Po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

UWAGA

Informacja o wynikach naboru będzie również umieszczona na stronie internetowej MOPS w Hajnówce.

Dyrektor MOPS w Hajnówce

Mariusz Iwaniuk