ROZEZNANIE RYNKU – CATERING

Loga Funduszy Europejskiech, Unii Europejskiej i Województwa Podlaskiego

 

Projekt pt. „Aktywni to MY” jest współfinansowany w kwocie 402 563,75 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Klauzula Informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ), Dz.U.UE.L.2016.119.1 uprzejmie informujemy, że :

  1. administratorem moich danych osobowych jest Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa;

  2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych (e-mail: iod@miir.gov.pl i iod@wrotapodlasia.pl);

  3. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dziennik Urzędowy UE L 119) oraz wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) wynikającego z zapisów ustawy wdrożeniowej – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;

  4. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ww. Projektu, w zakresie zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, monitorowania, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu oraz zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020),

  5. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej – Zarząd Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1,
   15-888 Białystok, beneficjentowi realizującemu projekt – Gmina Miejska Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce, ul. 11 Listopada 24, 17-200 Hajnówka. oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej RPOWP, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta oraz mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej RPOWP Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPOWP na lata 2014-2020;

  6. podanie danych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację celów wymienionych w pkt. 4, niepodanie danych osobowych wyklucza z udziału w ww. Projekcie;

  7. kategoriami odbiorców danych są: Instytucje pośredniczące we wdrażaniu RPOWP na lata 2014-2020 oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji, Podmioty świadczące usługi IT, Podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, osoby upoważnione, operatorzy pocztowi oraz podmioty wykonujące zadania w zakresie archiwizacji;

  8. moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizacji RPOWP 2014-2020 oraz z przepisów prawa dot. archiwizacji;

  9. mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu;

  10. mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;

  11. moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO;

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 24
Tel: 85 682 20 11
e-mail: mops-hajnowka@home.pl
Osoba do kontaktu: Jacek Jańczuk

ROZEZNANIE RYNKU

NA USŁUGĘ CATERINGU ŚWIADCZONEJ PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU „AKTYWNI TO MY” NR PROJEKTU: RPPD.09.01.00-20-0191/18

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie cateringu na potrzeby organizacji kursów zawodowych dla 45 Uczestników/Uczestniczek projektu „AKTYWNI TO MY”.

 2. Catering powinien być w formie obiadu serwowanego i składać się ma z zupy, drugiego dania oraz soku. Dania powinny uwzględniać również kartę dań wegetariańską. Charakterystyka dań:

 • Zupa tradycyjna (co najmniej 300ml na osobę);

 • Porcja mięsa lub ryby lub porcja wegetariańska (co najmniej 150g na osobę);

 • Ziemniaki lub ryż lub frytki lub kasza (co najmniej 150g na osobę);

 • Surówki (co najmniej 150g na osobę);

 • Sok ( co najmniej 250 ml).

 1. Catering powinien być dostarczony do miejsca odbywania kursu.

 2. Dostarczane dania powinny być ciepłe i świeże.

 3. Kursy będą realizowane dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu w systemie 45 uczestników x 15 dni szkoleniowych = łącznie 675 zestawów obiadowych. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia/zwiększenia zapotrzebowania na obiady w zależności od przebiegu kursów.

 4. Szkolenia zawodowe będą realizowane w tygodniu roboczym ale również w soboty. Zamawiający ustali termin dni i godzin dostarczania cateringu po wyłonieniu Wykonawcy.

 5. Termin realizacji umowy: marzec – kwiecień 2019 r. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy w zależności od przebiegu szkoleń zawodowych.

 6. Miejscem wykonania zamówienia : obszar miasta Hajnówka.

W oparciu o powyższy opis zapraszamy do składania ofert przez firmy świadczące usługi cateringowe gotowych do realizacji w/w usługi ( kod PCV  55.52.00.00-1 ).

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERTY

 1. Oferty można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w zamkniętej kopercie, którą należy opisać następująco: „Usługa Cateringu – Projekt „ Aktywni To MY” ”, wysyłając podpisane rozeznanie rynku (niniejszy dokument) oraz wypełnioną i podpisaną ofertę ( załącznik nr 1 ).

 2. Do oferty należy dołączyć kopie zaświadczenia o wpisie do CEIDG lub kopię aktualnego wypisu z KRS, bądź inny dokument zaświadczający o umocowaniu prawnym wykonawcy.

 3. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.

 4. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową.

 5. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.

 6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 7. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.

 8. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełniania oferty.

 9. Oferta musi być złożona do 20.03.2019 r. do godziny 16:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają niezbędną wiedzę oraz dysponują potencjałem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia .

 2. Nie są powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: – uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; – posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; – pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; – pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.

ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY

 1. Zapewnienie podczas każdego dnia szkoleń zawodowych zestawu obiadowego opisanego w przedmiocie zamówienia.

 2. Prawidłowa i rzetelna współpraca z Zamawiającym, w tym z osobami zaangażowanymi w realizację projektu.

 3. Wykonawca zapewni niezbędne naczynia ( pojemniki styropianowy, pojemnik na zupę, kubki na sok) oraz sztućce.

 4. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia resztek pożywienia oraz naczyń po posiłku.

 5. Dostarczania dań ciepłych i świeżych uwzględniających dania wegetariańskie.

KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryterium ceny – 100%.

 2. Kryterium cena będzie obliczane wg. następującego algorytmu:

C = (Cmin : C0) x 100

gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie,

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,

C0 – cena obliczona badanej oferty.

 1. Jeżeli cena zaproponowana przez Oferentów będzie taka sama lub przekroczy założenia budżetu realizacji projektu, Zamawiający podejmie negocjacje cenowe. Opisana procedura może być prowadzona wielokrotnie do momentu wyboru oferty najkorzystniejszej.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Oferta Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
 4. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
 5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 6. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
 7. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
 8. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
 9. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:
  1. Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę usługi niezgodnie z harmonogramem;

  2. Przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę usługi w sposób zgodny z innymi postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności;

  3. Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy;

  4. Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych;

  5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:

   • Terminu realizacji umowy;

   • Harmonogramu realizacji umowy;

   • Ostatecznej liczby UP w ramach umowy;

Składając poniższą ofertę oświadczam jednocześnie, że:

 1. W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu, w tym brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym;

 2. Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.

 3. Realizacja usługi będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

 4. Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania usługi (w tym koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem umowy zlecenie oraz dowozu zestawów obiadowych).

 5. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 6. Wszelkie dołączone do niniejszej oferty dokumenty są zgodne z oryginałem.

 7. Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych horyzontalnych oraz wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 8. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą.

 9. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że moje dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, będą przetwarzane do celów związanych z niniejszym postępowaniem i ewentualnym zawarciem umowy na realizację zamówienia, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m. in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru, zawarcia umowy).

Załączniki:

rozeznanie_catering
zalacznik nr 1 – oferta