ZARZĄDZENIE Nr 2/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

i obniżenia miesięcznego wymiaru czasu pracy w miesiącu kwietniu 2022 r.

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce

Na podstawie § 7 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/76/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 października 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r., poz 5225) oraz na podstawie § 8 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce z dnia 16 czerwca 2016 roku w związku z art. 129 § 1 oraz art. 130 § 1 i § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r., poz. 1162) zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się dzień 25 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce, bez obowiązku odpracowywania z uwagi na przypadające w tym dniu Święto Zmartwychwstania Pańskiego obchodzone przez wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

§ 2

Uwzględniając okoliczność o której mowa w § 1 zarządzenia, obniżeniu ulega miesięczny wymiar czasu pracy w miesiącu kwietniu 2022 r. o 8 godzin tj. ze 160 godzin do 152 godzin, bez obniżania z tego tytułu wysokości wynagrodzenia za pracę, należnego pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce.

Dyrektor MOPS w Hajnówce
Mariusz Iwaniuk