Zarządzenie Nr 6/2021

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

z dnia 20 kwietnia 2021 roku

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy z tytułu wystąpienia Święta Pracy dnia 1 maja 2021 r w innym dniu niż niedziela

Na podstawie: art.7 pkt.4 ustawy z dnia 21 listopada 208 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz 1282 ze zm.) art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz 1320 ze zm.) oraz na podstawie § 7 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/76/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 października 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r., poz. 5225) i na podstawie § 8 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce zarządzam co następuje:

§ 1

Z tytułu wystąpienia Święta Pracy w dniu 1 maja 2021 roku (sobota), tj w innym dniu niż niedziela ustalam dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce dzień 4 maja (wtorek) dniem wolnym od pracy w związku z prawem do obniżenia wymiaru czasu pracy o ustawowo wolny dzień świąteczny.

§ 2

Polecam zamieszczenie informacji o treści § 1 na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor MOPS w Hajnówce

Mariusz Iwaniuk