Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 4/2021 prowadzonego w trybie rozeznania rynku na indywidualne poradnictwo prawne

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce unieważnia zapytanie ofertowe nr 4/2021 na zadanie prowadzenia indywidualnego poradnictwa prawnego w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Klub Integracji Społecznej „Kurnik” nr projektu: RPPD.09.01.00-20-029/20.

Uzasadnienie unieważnienia:

W związku z pkt. V podp. 5 ww. zapytania ofertowego wystąpiła nieścisłość, co spowodowało, że zostało ono w różny sposób zinterpretowane przez oferentów. W związku z powyższym w celu zachowania konkurencyjności i zapewnienia jednakowej oceny ofert postępowanie zostało unieważnione.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje ponadto, iż ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia, a informacja o nim zostanie umieszczone na stronie internetowej MOPS w Hajnówce.

Wykonawcy, którzy już złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani telefonicznie o unieważnieniu postępowania.

Dyrektor MOPS w Hajnówce
Mariusz Iwaniuk

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „KURNIK””
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IX: Rozwój lokalny
Działanie: 9.1 Rewitalizacja Społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
Numer projektu: RPPD.09.01.00-20-029/20