Zmiany w dodatku węglowym

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r., poz. 1692 i 1967 i 2236) została kolejny raz zmieniona a nowelizacja weszła w życie 3 listopada 2022r.

Chodzi o sytuację, w której pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe. Zgodnie z nowelizacją ustawy, kilka dodatków węglowych na jeden adres przysługuje od 3 listopada 2022r., jeżeli:

pod jednym adresem mieszka kilka rodzin tworzących odrębne gospodarstwa domowe,

– każda rodzina mieszka w osobnym lokalu,

– każda z rodzin ma osobny piec węglowy, albo jest jeden piec współdzielony przez gospodarstwa domowe,

– główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone/wpisane do CEEB,

Zapis w znowelizowanej ustawie z dnia 27 października 2022r., (Art. 2 ust. 2d.) o możliwości wykonania wywiadu środowiskowego w tej sprawie:

„Gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił:

– zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz

-wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.”

Kto może ponownie złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Nowe przepisy, które obowiązują od 3 listopada 2022r. zakładają, że wniosek o dodatek węglowy można złożyć ponownie, jeśli:

– wniosek został odrzucony przez gminę z powodu obowiązywania reguły „jeden dodatek na jeden adres”,

– nie dopełniono obowiązku zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (nie złożona deklaracji CEEB).

W ustawie zapisano: „W przypadku, gdy wójt, burmistrz albo prezydent miasta odmówił przyznania dodatku węglowego, zgodnie z art. 2 ust. 16 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym w przypadku zaistnienia wyżej wskazanych okoliczności wnioskodawca będzie mógł złożyć ponownie wniosek o wypłatę tego dodatku”.

Czas na ponowne złożenie wniosku o dodatek węglowy – do 30 listopada 2022 w MOPS Hajnówka ul. 11 Listopada 24 w godz. 8.00 – 16.00

TREŚĆ USTAWY