INFORMACJA

o wyniku naboru na stanowisko pracy – kierowca samochodu osobowego w ramach realizacji Projektu nr RPPD.07.01.00-20-0233/18 pt: „HEJ DO PRZODU” współfinansowanego ze środków EFS RPO Woj. Podl. na lata 2014 – 2020.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce informuję, że została zakończona procedura naboru na stanowisko kierowca samochodu osobowego w ramach realizacji Projektu nr RPPD.07.01.00-20-0233/18 pt: „HEJ DO PRZODU” współfinansowanego ze środków EFS RPO Woj. Podl. na lata 2014 – 2020 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce.

W wyniku ponownego ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy do wyznaczonego terminu w ogłoszeniu wpłynęła jedna oferta, która spełniała wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Kandydatka spełniająca wymogi formalne została zakwalifikowana do następnego etapu postępowania rekrutacyjnego rozmowy kwalifikacyjnej.

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem nr 8/2019 Dyrektora MOPS w Hajnówce z dnia 8 listopada 2019 roku podczas rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatoceniała przede wszystkim predyspozycje kandydatki do wykonywania pracy na w/w stanowisku pracy.

Po odbytej w dniu 06-12-2019 roku rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o wyborze Pani Justyny Paszko na stanowisko – kierowca samochodu osobowego w ramach realizacji Projektu nr RPPD.07.01.00-20-0233/18 pt: „HEJ DO PRZODU” współfinansowanego ze środków EFS RPO Woj. Podl. na lata 2014 – 2020 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce.

Uzasadnienie wyboru

Pani Justyna Paszko spełnia wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko kierowca samochodu osobowego w ramach realizacji Projektu nr RPPD.07.01.00-20-0233/18 pt: „HEJ DO PRZODU” współfinansowanego ze środków EFS RPO Woj. Podl. na lata 2014 – 2020. Posiada odpowiednie przygotowanie pozwalające na prawidłową i pełną realizację zadań określonych w zakresie obowiązków na w/w stanowisku.Komisja Rekrutacyjna bardzo wysoko oceniła również umiejętności interpersonalne kandydatki.

Dyrektor MOPS w Hajnówce

Mariusz Iwaniuk