INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU OFERT NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje o unieważnieniu naboru ofert na stanowisko pracy – kierowca samochodu osobowego w ramach realizacji Projektu nr RPPD.07.01.00-20-0233/18 pt: „HEJ DO PRZODU” współfinansowanego ze środków EFS RPO Woj. Podl. na lata 2014 – 2020.

Uzasadnienie

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – kierowca samochodu osobowego w ramach realizacji Projektu nr RPPD.07.01.00-20-0233/18 pt: „HEJ DO PRZODU” współfinansowanego ze środków EFS RPO Woj. Podl. na lata 2014 – 2020 z dnia 12-11-2019 r. opublikowane na stronie internetowej mops-hajnowka.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Hajnówka (www.hajnowka.pl) wpłynęły 4 aplikacje.

W dniu 20-11-2019 r. Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce zarządzeniem nr 8/2019 z dnia 08-11-2019 dokonała analizy przedłożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym, a w szczególności w zakresie wymagań niezbędnych (obligatoryjnych) określonych w ogłoszeniu o naborze.

W wyniku weryfikacji dokumentów aplikacyjnych stwierdzono, iż żadna z 4 kandydatur nie spełnia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, w szczególności brak było w dokumentach aplikacyjnych aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi, do których kierowania jest wymagane prawo jazdy kategorii B.

W związku z powyższym nabór na stanowisko pracy – kierowca samochodu osobowego w ramach realizacji Projektu nr RPPD.07.01.00-20-0233/18 pt: „HEJ DO PRZODU” współfinansowanego ze środków EFS RPO Woj. Podl. zostanie ogłoszony niezwłocznie ponownie.

Dyrektor MOPS w Hajnówce

Mariusz Iwaniuk