INFORMACJA o wyniku naboru na stanowisko asystenta rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce informuję, że została zakończona procedura naboru na stanowisko asystenta rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce.

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko asystenta rodziny w ramach zadaniowego czasu pracy do wyznaczonego terminu ogłoszenia upływającego w dniu 17 czerwca 2018 do godziny 1200 dokumenty aplikacyjne złożyły trzy kandydatki

Wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze spełniły wszystkie trzy kandydatki, które zostały zakwalifikowane do następnego etapu postępowania rekrutacyjnego – rozmowy kwalifikacyjnej.

Wyboru asystenta rodziny spośród zgłoszonych kandydatek dokonano w dniu 20 sierpnia 2018 roku.

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem nr 9/2018 Dyrektora MOPS w Hajnówce z dnia 17 lipca 2018 roku podczas rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatkami na stanowiskoasystenta rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce oceniała przede wszystkim predyspozycje kandydatek do wykonywania pracy na w/w stanowisku oraz wiedzę i doświadczenie zawodowe w tym obszarze.

Po przeanalizowaniu i wnikliwej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatek oraz po odbytych z kandydatkami rozmowach kwalifikacyjnych Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o wyborze Pani Emilii Niczyporuk na stanowisko asystenta rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce.

Uzasadnienie wyboru

Pani Emilia Niczyporuk spełnia wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko asystenta rodziny. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała najlepszą znajomością zagadnień związanych z pomocą społeczną. Posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne i duże doświadczenie zawodowe pozwalające na prawidłową i pełną realizację zadań określonych w zakresie obowiązków na w/w stanowisku.

Pani Emilia Niczyporuk wykazała się najlepszą znajomością celów pracy asystenta rodziny co w ocenie Komisji Rekrutacyjnej stanowi gwarancję właściwego wykonywania powierzonych jej zadań i obowiązków. Ponadto Komisja bardzo wysoko oceniła również umiejętności interpersonalne kandydatki. Dzięki cechom osobowościowym oraz silnej motywacji do pracy uzyskała ona najwyższą ocenę Komisji.

Zastępca Dyrektora MOPS w Hajnówce

Barbara Grabiak