INFORMACJA

o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje, że została zakończona procedura naboru na stanowisko pracownika socjalnego (2 etaty) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce.

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w ramach realizacji Projektu nr RPPD.07.01.00-20-0233/18 pt: „Hej do przodu” do wyznaczonego terminu ogłoszenia upływającego w dniu 29 sierpnia 2019 r., do godziny 15:00 dokumenty aplikacyjne złożyło czterech kandydatów.

Wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze spełniły trzy kandydatki, które zostały zakwalifikowane do następnego etapu postępowania rekrutacyjnego – testu z wiedzy merytorycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Wyboru pracownika socjalnego spośród zgłoszonych kandydatów dokonano w dniu 03.09.2019 r.

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem nr 3/2019 Dyrektora MOPS w Hajnówce z dnia 23 sierpnia 2019 roku podczas rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatkami na stanowisko pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce oceniała przede wszystkim predyspozycje kandydatek do wykonywania pracy na w/w stanowisku oraz wiedzę i doświadczenie zawodowe w tym obszarze.

Po przeanalizowaniu i wnikliwej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatów, sprawdzeniu testu z wiedzy merytorycznej oraz po odbytych rozmowach kwalifikacyjnych – Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o wyborze Pani Eweliny Koziak oraz Pani Marty Kisielewicz na stanowiska pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce.

Uzasadnienie wyboru

Pani Ewelina Koziak oraz Pani Marta Kisielewicz spełniły wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w ramach realizacji Projektu nr RPPD.07.01.00-20-0233/18 pt: „Hej do przodu”. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazały się najlepszą znajomością zagadnień związanych z pomocą społeczną. Posiadają odpowiednie przygotowanie merytoryczne i duże doświadczenie zawodowe pozwalające na prawidłową i pełną realizację zadań określonych w zakresie obowiązków na w/w stanowisku.

Ponadto Komisja bardzo wysoko oceniła również umiejętności interpersonalne kandydatek. Dzięki cechom osobowościowym oraz silnej motywacji do pracy uzyskały najwyższą ocenę Komisji.

Dyrektor MOPS w Hajnówce

mgr Mariusz Iwaniuk