Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku poniżej 30 000 EURO

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usług w zakresie dożywianie dzieci w formie gorących posiłków wraz z dowozem pod wskazane miejsce do Świetlicy Socjoterapeutycznej przy MOPS w Hajnówce, ul. Ks.I.Wierobieja 18.

Zamawiającym jest:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce,
ul.11 Listopada 24,
17-200 Hajnówka

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Nazwa przedmiotu zamówienia – dożywianie dzieci w formie gorących posiłków dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Socjoterapeutycznej przy MOPS w Hajnówce, ul. Ks.I.Wierobieja 18.

2. Zamówienie prowadzone jest w trybie „rozeznania rynkowego” o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Z mocy art 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm. – dalej ustawa Pzp).

3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem zastosowania przywołanej ustawy. Na podstawie cytowanego przepisu. Zamawiający jest zwolniony z obowiązku zawarcia umowy z Wykonawcą w trybie przepisów ustawy Pzp.

II. OZNACZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

Kod główny: CPV – 55523100-3 – usługi w zakresie posiłków szkolnych

Kody uzupełniające:

CPV – 55524000-9 – usługi dostarczania posiłków do szkół

CPV – 55321000-6 – usługa przygotowywania posiłku

III. OPIS I OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dożywiania w formie gorących posiłków – obiadu (zupa i drugie danie) wraz z dowozem na wskazane miejsce do Świetlicy Socjoterapeutycznej przy MOPS w Hajnówce, ul. Ks. I. Wierobieja 18 zgodnie z wymogami następujących przepisów prawa:

a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017r., poz. 149 ze zm.),

b ustawy z dnia 14 marca 1985 r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz.U. z 2017r., poz.1261 ze zm.),

c) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz.U. z 2007r. Nr 80, poz. 545 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016r.,poz.1154)

d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

e) niniejszego rozeznania rynkowego.

2. Przedmiot zamówienia dotyczy dzieci i uczniów, którym decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce została przyznana pomoc w formie świadczenia niepieniężnego przeznaczonego na sfinansowanie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz dzieci uczęszczających do Świetlicy Socjoterapeutycznej przy MOPS w Hajnówce.

3. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP.

5. Posiłki mają być dostarczane własnym transportem przystosowanym do przewozu żywności, w naczyniach jednorazowych wraz z jednorazowymi sztućcami.

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotowywał posiłki zgodnie z zalecanym modelem żywienia o charakterze prozdrowotnym, w tym m.in. poprzez duży udział warzyw w każdym posiłku oraz 2x w tygodniu winien być obiad mięsny a raz w tygodniu ryba. Surówki powinny być urozmaicone. Warzywa drobno pokrojone lub starte na tarce. Zamawiający zastrzega, aby dzieciom nie podawano skrzydełek drobiowych, wątróbki, parówki, gulaszu z podrobów.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności dostarczanych posiłków w każdym czasie bez wcześniejszego informowania o tym Wykonawcę, w przypadku podejrzenia, że dostarczone posiłki są nieświeże, bądź swym wyglądem budzą wątpliwości co do jakości.

8. Wykonawca w ramach świadczonych usług jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce oraz z wychowawcą Świetlicy Socjoterapeutycznej.

IV. TERMIN I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie dotyczy okresu: od 2018-09-01 do 2019-08-31 roku

2. Miejsce realizacji zamówienia: Świetlica Socjoterapeutyczna przy MOPS – 17-200 Hajnówka, ul. Ks. I. Wierobieja 18.

3. Usługa będzie realizowana w roku szkolnym 2018/2019 w soboty oraz podczas ferii zimowych i wakacji od poniedziałku do soboty.

4. Ogółem dostawa posiłków obejmuje około 113 dni (szacunkowo)

5. Liczba dzieci objętych dożywianiem wyniesie około 10 dzieci dziennie.

6. W trakcie w/w okresu liczba posiłków może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu). Zamawiający nie ponosi konsekwencji za zmniejszenie liczby posiłków.

7. Ilość posiłków będzie zależna od frekwencji dzieci w danym dniu w świetlicy. Rozliczenie będzie następować za faktycznie dostarczone posiłki według podanej ceny.

8. Zamawiający codziennie do godziny 11.00 będzie informował telefonicznie o ilości dostarczanych posiłków.

9. Rozliczenie finansowe Wykonawcy za wykonaną usługę z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznej liczby dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej posiłku brutto.

V. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się tę, która zapewnia: wykonanie zamówienia w sposób celowy i oszczędny, uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów, optymalny dobór metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, terminową realizację zadań.

2. Kryteria wyboru oferty:

a) cena – 90% (weryfikowana na podstawie ceny w formularzu). Oferty oceniane będą w skali od 1 do 10 pkt. Oferta z najniższą ceną brutto za jeden posiłek otrzyma 10 pkt.

3. Oferta która uzyska największą liczbę punktów będzie uznana przez zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą. W przypadku gdy najwyżej ocenione oferty otrzymają taką samą ilość punktów, Zamawiający jest uprawniony do wybrania najkorzystniejszej oferty w drodze ustnych negocjacji w wykonawcami, którzy złożyli oferty.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Formularz rozeznania rynkowego wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 30 sierpnia 2018 roku do godziny 13:00 w sekretariacie Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce ul. 11 Listopada 24, 17-200 Hajnówka lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

mops-hajnowka@home.pl

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

3. Tylko oferty kompletne, podpisane przez Wykonawcę oraz zawierające wymagany przez Zamawiającego załącznik zostaną dopuszczona do oceny.

4. Informacja o wyborze Wykonawcy zamieszczona będzie na stronie Internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce:

mops-hajnowka.pl

5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie.

6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia rozeznania rynkowego przed wyborem wykonawcy bez podania przyczyny.

7. Szczegółowe informacje dotyczących zamówienia można uzyskać pod nr telefonu 85 682 20 11 – MOPS w godz. 8.00-16.00, oraz 85 876 75 19 – Świetlica w godz.10.00-16.00

Zastępca Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Hajnówce
Barbara Grabiak

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego