ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

 1. WPROWADZENIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

Adres : ul. 11 Listopada 24, 17-200 Hajnówka

NIP: 5431253205

e-mail: mops-hajnowka@home.pl

Numer telefonu: 85 682 20 11

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie wynikającym w szczególności z:

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

– ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.)

Zakres Usług w szczególności:

– opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

– opracowywanie ryzyka zawodowego na występujących stanowiskach pracy;

– przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników,

– szkolenie pracowników z zakresu ppoż. oraz opiniowanie i ocena stanu zabezpieczenia ppoż. Ośrodka.

Wymagane kwalifikacje:

– Kwalifikacje zawodowe i uprawnienia BHP wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, niezbędne dla osób pełniących zadania służby BHP,

– Kwalifikacje dla osób wykonujących działania w zakresie wykonywania zadań inspektora ochrony przeciwpożarowej zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

W ramach realizacji przedmiotowej usługi do obowiązków Wykonawcy należało będzie: stała realizacja usług w przedmiotowym zakresie w sposób ustalony z Zamawiającym.

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zmówienia: 01.08.2018 r. – 31.12.2018 r.

 1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
 1. Głównym kryterium wyboru oferty będzie łączna cena brutto – 100%

 2. W formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania oferty, należy podać cenę brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia. Cena brutto powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich

 3. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ
 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie, w formie pisemnej na załączonym formularzu oferty ( załącznik nr 1.)

 2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy

 1. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 30.07.2018 r.:

W sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce pok. nr 1

Przesłać pocztą tradycyjną na adres: 17-200 Hajnówka ul. 11 Listopada 24

przesłać pocztą elektroniczną na adres: mops-hajnowka@home.pl

Do pobrania: FORMULARZ OFERTOWY