INFORMACJA

o wyniku naboru na stanowisko pracyasystenta rodziny (dwa etaty, na zastępstwo) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje, że została zakończona procedura naboru na stanowisko asystenta rodziny (dwa etaty, na zastępstwo) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce.

W wyniku ogłoszenia z dnia 29 lipca 2020 roku o naborze na stanowisko asystenta rodziny (dwa etaty, na zastępstwo) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce w ramach zadaniowego czasu pracy do wyznaczonego w dniu 5 sierpnia 2020 roku do godziny 1100 dokumenty aplikacyjne złożyły trzy kandydatki.

Wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze spełniły wszystkie trzy kandydatki, które zostały zakwalifikowane do następnego etapu postępowania rekrutacyjnego rozmowy kwalifikacyjnej.

Wyboru asystenta rodziny (dwa etaty, na zastępstwo) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce spośród zgłoszonych kandydatek dokonano w dniu 6 sierpnia 2020 roku.

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem nr 3/2020 Dyrektora MOPS w Hajnówce z dnia 4 sierpnia 2020 roku podczas rozmowy kwalifikacyjnej odbytej w dniu 6 sierpnia 2020 roku z kandydatkami na asystenta rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce oceniała przede wszystkim predyspozycje kandydatek do wykonywania pracy na ww. stanowisku oraz wiedzę i doświadczenie zawodowe w tym obszarze.

Po przeanalizowaniu i wnikliwej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatek oraz po odbytych z kandydatkami rozmowach kwalifikacyjnych (w tym jednej rozmowie przeprowadzonej w trybie on-line) Komisja Rekrutacyjne podjęła decyzję o wyborze Pani Justyny Paszko i Pani Anety Stachery na stanowisko asystenta rodziny (na zastępstwo) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce.

Uzasadnienie wyboru

Pani Justyna Paszko oraz Pani Aneta Stachera spełniają wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko asystenta rodziny (na zastępstwo). Podczas rozmów kwalifikacyjnych wykazały się najlepszą znajomością zagadnień związanych z szeroko pojętą problematyką pomocy społecznej. Obie wybrane kandydatki posiadają odpowiednie przygotowanie merytoryczne i doświadczenie pozwalające im na prawidłową i pełną realizację zadań określonych w zakresie obowiązków na ww. stanowisku.

Zarówno Pani Justyna Paszko jak i Pani Aneta Stachera wykazały się najlepszą znajomością celów pracy asystenta rodziny, co w ocenie Komisji Rekrutacyjnej stanowi gwarancję właściwego wykonywania powierzonych im zadań i obowiązków.

Komisja Rekrutacyjna oceniła również bardzo wysoko umiejętności interpersonalne obu wybranych kandydatek. Dzięki cechom osobowościowym oraz silnej motywacji do pracy uzyskały one najwyższą ocenę Komisji.

Zastępca Dyrektora MOPS w Hajnówce

Barbara Sienkiewicz-Surel