OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny (1 etat) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce w ramach realizacji Projektu nr RPPD.07.01.00-20-0233/18 pt: „HEJ DO PRZODU” współfinansowanego ze środków EFS RPO Woj. Podl. na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej.

 1. Wymagania niezbędnekonieczne do podjęcia pracy na stanowisku asystent rodziny. Asystentem rodziny może być osoba, która

  1. posiada:

   1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub,

   2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

   3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

  1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,

  2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie.

 1. Wymagania dodatkowe – pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku asystenta rodziny:

  1. doświadczenie zawodowe w pracy z rodzinami i/lub dziećmi (w tym staż pracy, wolontariat lub inne formy aktywności),

  2. obsługa komputera – samodzielność w działaniu oraz wykazywania własnej inicjatywy,

  3. umiejętność pracy w zespole, asertywność, zaangażowanie,

  4. umiejętność stosowania interpretacji przepisów prawnych regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku,

  5. znajomość regulacji prawnych z zakresu:

    

     • wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,

     • pomocy społecznej,

     • przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

     • przeciwdziałania alkoholizmowi,

     • przeciwdziałania narkomanii,

    

  6. odporność na sytuacje stresowe,

  7. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną

  8. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,

  9. łatwość nawiązywania kontaktów,

  10. wysoka kultura osobista.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku asystenta rodziny:

Główne zadania asystenta rodziny reguluje art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 447 z późn. zm.). Asystent rodziny wykonywać będzie obowiązki zgodne ze standardami, dobrymi praktykami i wytycznymi opracowanymi na poziomie krajowym i regionalnym.

 1. Informacja o warunkach pracy:

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce oraz teren gminy miejskiej Hajnówka.

Wymiar etatu: 1pełny etat.

Wymiar czasu pracy – dla 1 etatu (40 godzin tygodniowo) w systemie zadaniowego czasu pracy (nieprzekraczającym 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin tygodniowo).

Praca w terenie również w godzinach popołudniowych.

Praca wymaga częstego przemieszczania się niezależnie od warunków atmosferycznych.

Systematyczne wizyty w miejscu zamieszkania rodzin objętych wsparciem (planowane do 15 rodzin).

Forma zatrudnienia: z kandydatem, który zostanie wyłoniony w procedurze naboru zostanie podpisana (zawarta) umowa o pracę na czas trwania projektu.

Stanowisko asystenta rodziny należy do tzw. stanowisk pomocniczych i obsługi w rozumieniu ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.530)

 1. Informacja czy wysokość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosi co najmniej 6%, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów na stanowisko, którego ogłoszenie dotyczy:

  1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

  2. list motywacyjny,

  3. kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz posiadany staż pracy (kserokopie świadectw pracy),

  4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

  5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  6. pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

  7. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata z niepełnosprawnością,

  8. Kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji,

  9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikowany Dz. U. UE L Nr 119, s. 1.

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 24 lub pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce 17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 24 w nieprzekraczalnym terminie do 23 września 2022 r. do godziny 1200 (decyduje data faktycznego wpływu do MOPS).

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem Nabór na stanowisko asystenta rodziny”. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu albo niekompletne nie będą rozpatrywane.

Nabór na stanowisko asystenta rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce dla osób spełniających wymagania formalne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora MOPS w Hajnówce.

Po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną niezwłocznie telefonicznie poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

UWAGA

List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.


O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru będzie również umieszczona na stronie internetowej MOPS w Hajnówce.

Dyrektor MOPS w Hajnówce

Mariusz Iwaniuk

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce.

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: malczyk@togatus.pl

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko asystent rodziny.

 4. Podanie danych osobowych do spełnienia ww. celu jest dobrowolne i zarazem konieczne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji w celu wyłonienia kandydata na aplikowane stanowisko.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dyrektor MOPS w Hajnówce

Mariusz Iwaniuk