OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE

Hajnówka, dnia 05-08-2020 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce ogłasza nabór na stanowisko:

referent d/s obsługi projektu „HEJ DO PRZODU” realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na czas trwania projektu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce.

I. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku referent d/s obsługi projektu:

Referentem d/s obsługi projektu może być osoba, która:

1. posiada obywatelstwo polskie lub jest obywatelem Unii Europejskiej albo jest obywatelem innych państw, z którymi na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów wspólnotowych przysługuje prawo do zatrudnienia terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. posiada wykształcenie co najmniej średnie (preferowane wyższe),

5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe – pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

referent d/s obsługi projektu

1. znajomość aktów prawnych i zagadnień związanych z realizacją projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,

2. doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,

3. umiejętność sporządzania sprawozdań dotyczących realizacji zadań projektu,

4. zdolność samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji,

5. biegła znajomość obsługi komputera (MS Office, Internet) oraz urządzeń biurowych

6. umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole, dobra organizacja czasu pracy i systematyczność,

7. łatwość nawiązywania kontaktów oraz wysoka kultura osobista.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referent d/s obsługi projektu:

1. Obsługa projektu w szczególności realizacja zadań i działań zgodnie z harmonogramem realizacji projektu oraz zgodnie z dobrymi praktykami i wytycznymi opracowanymi na poziomie krajowym i regionalnym.

IV. Informacja o warunkach pracy:

1. Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce.

2. Wymiar etatu: praca jednozmianowa ¾ etatu

3. Praca administracyjno – biurowa, wykonywana w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w pomieszczeniu biurowym spełniającym wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. praca z monitorem ekranowym oraz z obsługą urządzeń biurowych,

5. zatrudnienie na stanowisku odbywa się w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

V. Informacja czy wysokość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosi co najmniej 6%, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów na stanowisko, którego ogłoszenie dotyczy:

1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2. list motywacyjny,

3. kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz posiadany staż pracy (kserokopie świadectw pracy),

4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

7. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata z niepełnosprawnością,

8. Kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji,

9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikowany Dz. U. UE L Nr 119, s. 1.

VII. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. 11- go Listopada 24 lub pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce 17-200 Hajnówka, ul. 11- go Listopada 24 w nieprzekraczalnym terminie do 20 sierpnia 2020 r. do godziny 11:00 (decyduje data faktycznego wpływu do MOPS).

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta d/s obsługi projektu”. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu albo niekompletne nie będą rozpatrywane.

Nabór na stanowisko referenta d/s obsługi projektu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce dla osób spełniających wymagania formalne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora MOPS w Hajnówce.

Po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną niezwłocznie telefonicznie poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

UWAGA

List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.

O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie. Informacja o wynikach naboru będzie również umieszczona na stronie internetowej MOPS w Hajnówce.

Dyrektor MOPS w Hajnówce
Mariusz Iwaniuk

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: mops-hajnowka@home.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko pracownik socjalny.

4. Podanie danych osobowych do spełnienia w/w celu jest dobrowolne i zarazem konieczne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji w celu wyłonienia kandydata na aplikowane stanowisko.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dyrektor MOPS w Hajnówce
Mariusz Iwaniuk