OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce ogłasza nabór na stanowisko opiekun specjalistyczny osób zależnych w Dziennym Domu Pomocy w Hajnówce przy ul. 11 Listopada 22 działającego w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce (1– etat) w ramach realizowanego projektu „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

I. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku opiekun specjalistyczny osób zależnych:

Opiekunem specjalistycznym osób zależnych może być osoba która spełnia następujące wymagania:

1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

4. opiekunem specjalistycznym osób zależnych może być osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu:

a) pracownika socjalnego,
b) psychologa,
c) pedagoga,
d) logopedy,
e) terapeuty zajęciowego,
f) pielęgniarki,
g) asystenta osoby niepełnosprawnej,
h) opiekunki środowiskowej,
i) specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej,
j) fizjoterapeuty.

II. Wymagania dodatkowe – pozwalające na wykonywanie zadań na stanowisku opiekun specjalistyczny osób zależnych:

1. komunikatywność, otwartość, umiejętność budowania relacji.

2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.

3. empatia i zaangażowanie.

4. mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi.

5. dyspozycyjność, odpowiedzialność oraz rzetelność.

6. wysoka kultura osobista.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku opiekun specjalistyczny osób zależnych:

1. organizowanie prac opiekuńczo-wspierających,

2. pomoc przy czynnościach dnia codziennego na terenie Dziennego Domu Pomocy w Hajnówce,

3. pomoc przy utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego,

4. prowadzenie działań zmierzających do podtrzymania i rozwijania umiejętności samodzielnego życia i funkcjonowania,

5. organizacja i prowadzenie zajęć wspierająco-aktywizujących,

6. rozpoznanie potrzeb socjalno-bytowych osób starszych i współpraca z pracownikami socjalnymi w tym zakresie,

7. pomoc i towarzyszenie seniorom w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej,

8. udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych,

9. współpraca z rehabilitantami, psychologiem i rodziną seniora,

10. zgłaszanie potrzeb niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania placówki,

IV. Informacja o warunkach pracy:

Miejsce pracy:

Dzienny Dom Pomocy w Hajnówce przy ul. 11 Listopada 22, 17-200 Hajnówka działający w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

Wymiar etatu: 1 pełny etat

Wymiar czasu pracy – dla 1 etatu (40 godzin tygodniowo)

Stanowisko opiekun specjalistyczny osób zależnych należy do tzw. stanowisk pomocniczych i obsługi w rozumieniu ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)

V. Informacja czy wysokość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosi co najmniej 6%, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów na stanowisko, którego ogłoszenie dotyczy:

  1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2. list motywacyjny,

3. kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz posiadany staż pracy (kserokopie świadectw pracy),

4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

7. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata z niepełnosprawnością,

8. Kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji,

9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikowany Dz. U. UE L Nr 119, s. 1.

VII. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. 11- go Listopada 24 lub pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce 17-200 Hajnówka, ul. 11- go Listopada 24 w nieprzekraczalnym terminie do 24-11-2020 r. do godziny 11:00 (decyduje data faktycznego wpływu  do MOPS).

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem Nabór na stanowisko opiekun specjalistyczny osób zależnych w Dziennym Domu Pomocy w Hajnówce”

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu albo niekompletne nie będą rozpatrywane.

Nabór na stanowisko opiekun specjalistyczny osób zależnych w Dziennym Domu Pomocy w Hajnówce dla osób spełniających wymagania formalne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora MOPS w Hajnówce.

Po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną niezwłocznie telefonicznie poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

UWAGA

List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.


O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru będzie również umieszczona na stronie internetowej MOPS w Hajnówce.

Dyrektor MOPS w Hajnówce

Mariusz Iwaniuk