PONOWNE OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce ponownie ogłasza nabór na stanowisko terapeuta zajęciowy w Dziennym Domu Pomocy w Hajnówce przy ul. 11 Listopada 22 działającego w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w ramach realizowanego projektu „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. (dwóch terapeutów zajęciowych w wymiarze 1/2 etatu każdy).

I. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku terapeuta zajęciowy:

Terapeutą zajęciowym może być osoba która spełnia następujące wymagania:

1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

4. terapeutą zajęciowym może być osoba posiadająca wykształcenie zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego a wiec posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów:

a) opiekun środowiskowy,

b) asystent osoby niepełnosprawnej,

c) pielęgniarz,

d) opiekun osoby starszej,

e) opiekun medyczny,

f) opiekun kwalifikowany w DPS

a także ukończyła szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej

II. Wymagania dodatkowe – pozwalające na wykonywanie zadań na stanowisku terapeuta zajęciowy

1. komunikatywność, otwartość, umiejętność budowania relacji.

2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.

3. empatia i zaangażowanie.

4. dyspozycyjność, odpowiedzialność oraz rzetelność.

5. wysoka kultura osobista.

6. mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi

7. gotowość do podnoszenia kwalifikacji

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku terapeuta zajęciowy:

1. świadczenie usług aktywizująco-usprawniających oraz usług wspomagających na rzecz uczestników Dziennego Domu Pomocy,

2. określanie stanu psychofizycznego, potrzeb i problemów w celu ustalenia ich zdolności do samodzielnych działań,

3. motywowanie uczestników w/w domu do udziału w określonych formach terapii zajęciowej,

4. prowadzenie zajęć terapeutycznych w formie indywidualnej lub grupowej zgodnie z aktualną diagnozą terapeutyczną,

5. opracowywanie projektu alternatywnych działań terapeutycznych w indywidualnych przypadkach,

6. tworzenie klimatu i atmosfery pracy twórczej w grupie uczestników,

7. promowanie zdrowego stylu życia w zakresie odżywiania, aktywności fizycznej oraz kontaktów interpersonalnych,

8. prowadzenie dokumentacji pracy ( w tym: dzienników terapii),

9. dbanie o własny rozwój zawodowy i osobisty oraz wdrażanie zdobytej wiedzy naukowej z różnych dziedzin do praktyki zawodowej,

10. współpraca ze specjalistami różnych dziedzin oraz rodziną uczestnika Dziennego Domu Pomocy,

11. dokonywanie okresowej oceny efektów terapii i przygotowywanie wynikających z oceny wniosków,

12. zgłaszanie potrzeb niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania placówki.

IV. Informacja o warunkach pracy:

Miejsce pracy:

Dzienny Dom Pomocy w Hajnówce przy ul. 11 Listopada 22, 17-200 Hajnówka działający w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

Wymiar etatu: 1/2 etatu

Stanowisko terapeuta zajęciowy należy do tzw. stanowisk pomocniczych i obsługi w rozumieniu ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)

V. Informacja czy wysokość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosi co najmniej 6%, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów na stanowisko, którego ogłoszenie dotyczy:

  1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2. list motywacyjny,

3. kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz posiadany staż pracy (kserokopie świadectw pracy),

4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

7. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata z niepełnosprawnością,

8. Kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji,

9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikowany Dz. U. UE L Nr 119, s. 1.

VII. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. 11- go Listopada 24 lub pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce 17-200 Hajnówka, ul. 11- go Listopada 24 w nieprzekraczalnym terminie do 21 -12 – 2020 r. do godziny 11:00 (decyduje data faktycznego wpływu  do MOPS).

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem Nabór na stanowisko terapeuta zajęciowy w Dziennym Domu Pomocy w Hajnówce”

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu albo niekompletne nie będą rozpatrywane.

Nabór na stanowisko terapeuta zajęciowy w Dziennym Domu Pomocy w Hajnówce dla osób spełniających wymagania formalne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora MOPS w Hajnówce.

Po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną niezwłocznie telefonicznie poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

UWAGA

List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.


O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru będzie również umieszczona na stronie internetowej MOPS w Hajnówce.

Dyrektor MOPS w Hajnówce

Mariusz Iwaniuk