OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce ogłasza nabór na stanowisko – psychologa w Dziennym Domu Pomocy w Hajnówce przy ul. 11 Listopada 22 działającego w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w ramach realizowanego projektu „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

I. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku psychologa

1. wykształcenie wyższe na kierunku psychologia,

2. osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu wykonawczego,

4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Wymagania dodatkowe – pozwalające na wykonywanie zadań na stanowisku psychologa

1. komunikatywność, otwartość, umiejętność budowania relacji.

2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.

3. empatia i zaangażowanie.

4. mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi.

5. dyspozycyjność, odpowiedzialność oraz rzetelność.

6. wysoka kultura osobista.

7. odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność, odporność na stres, dyspozycyjność,

8. umiejętność zachowania pełnej dyskrecji,

9. umiejętność pracy pod presją czasu,

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku psycholog

1. prowadzenie indywidualnych rozmów z uczestnikami Dziennego Domu Pomocy zgodnie
z harmonogramem.

2. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczestników Dziennego Domu Pomocy.

3. wspieranie podopiecznych w działaniach profilaktyczno – wychowawczych,

4. udzielanie indywidualnej pomocy psychologicznej, zgodnie z diagnozą,

5. prowadzenie poradnictwa, wsparcia i odpowiednich działań terapeutycznych z uczestnikami Dziennego Domu Pomocy.

6. prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków zjawisk społecznych,

8. ścisła współpraca z kadrą zarządzającą

IV. Informacja o warunkach pracy:

Miejsce pracy:

Dzienny Dom Pomocy w Hajnówce przy ul. 11 Listopada 22, 17-200 Hajnówka działający w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

Wymiar etatu:

Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna od 01.02.2021 r.- 31.01.2022 r.

V. Informacja czy wysokość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosi co najmniej 6%, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów na stanowisko, którego ogłoszenie dotyczy:

  1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2. list motywacyjny,

3. kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz posiadany staż pracy (kserokopie świadectw pracy),

4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

7. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata z niepełnosprawnością,

8. Kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji,

9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikowany Dz. U. UE L Nr 119, s. 1.

VII. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. 11- go Listopada 24 lub pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce 17-200 Hajnówka, ul. 11- go Listopada 24 w nieprzekraczalnym terminie do 29.01.2021 r. do godziny 11:00 (decyduje data faktycznego wpływu  do MOPS).

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko psycholog w Dziennym Domu Pomocy w Hajnówce”

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu albo niekompletne nie będą rozpatrywane.

Nabór na stanowisko psycholog w Dziennym Domu Pomocy w Hajnówce dla osób spełniających wymagania formalne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora MOPS w Hajnówce.

Po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną niezwłocznie telefonicznie poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

UWAGA

List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.


O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru będzie również umieszczona na stronie internetowej MOPS w Hajnówce.

Dyrektor MOPS w Hajnówce

Mariusz Iwaniuk