Ogłoszenie naboru

Hajnówka, dnia 1-04-2021 r.

OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce

1. Wymagania niezbędne :

 1. obywatelstwo polskie,

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. wykształcenie wyższe,

 6. doświadczenie zawodowe minimum 3 lata, w tym minimum rok w jednostkach samorządu terytorialnego,

 7. znajomość aktów normatywnych ustawy o pracownikach samorządowych, a w szczególności w zakresie zadań i obowiązków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

 8. biegła obsługa komputera (Pakiet MS Office, w tym Excel),

 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego,

 2. samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

 3. umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole,

 4. dyspozycyjność, systematyczność, dokładność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. bieżąca obsługa klientów (wydawanie druków wniosków, udzielanie informacji itp.);

2. udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego d/s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz posiedzeniach grup roboczych, w ramach obowiązków służbowych;

3. obsługa organizacyjna grup roboczych i Zespołu Interdyscyplinarnego;

4. sporządzanie dokumentacji z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego oraz gromadzenie i kompletowanie dokumentacji z posiedzeń Niebieskiej Karty przekazywanej przez członków grup roboczych;

5. prowadzenie właściwych rejestrów z zakresu Niebieskiej Karty oraz Karty Dużej Rodziny;

6. prowadzenie postępowań dot. realizacji Programu wspierającego rodziny wielodzietne- Karta Dużej Rodziny (program gminny i ogólnopolski);

6. prawidłowa realizacji celów kontroli zarządczej tj. realizacja zadań wynikających z planów kontroli;

7. ewidencjonowanie odpłatności za usługi opiekuńcze;

8. przygotowanie dokumentów do archiwum – prowadzenie składnicy akt MOPS w Hajnówce;

9. przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, oraz procedurami obowiązującymi w MOPS w Hajnówce;

10. Wykonywanie innych poleceń przełożonego w ramach powierzonego zakresu czynności

4. Warunki pracy na danym stanowisku:

1. Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, ul. 11 Listopada 24 . Budynek parterowy. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godzin.

2. Proponowane warunki zatrudnienia: Umowa o pracę zawarta zostanie zgodnie z przepisami art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę.

6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający informację o stażu pracy,

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia,

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectw pracy, zaświadczeń),

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 6. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe kwalifikacje,

 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

 8. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016.119.1), w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora,

 10. w przypadku zamiaru skorzystania przez kandydata z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) – do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata,

 11. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora,

 12. inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert za pośrednictwem poczty, bądź osobiści na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce 17200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 24

Oferty należy dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko – podinspektor w MOPS Hajnówkana powyższy adres.

Termin składania ofert upływa z dniem 12 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 – decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do MOPS w Hajnówce. Aplikacje dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Informacje dodatkowe:

Uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy, jednocześnie zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce ul. 11 Listopada 24. Informacja telefoniczna: 85 682 20 11.

Lista zawierająca imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożonych i nie wykorzystanych w procesie rekrutacji dokumentów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce nie odsyła. Kandydat może je odebrać w terminie 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacji. Po tym terminie nieodebrane oferty zostaną zniszczone.

Ogłaszający przewiduje postępowanie konkursowe dwuetapowe (test + rozmowa kwalifikacyjna).

Dyrektor MOPS w Hajnówce

Mariusz Iwaniuk

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: mops-hajnowka@home.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko pracownik socjalny.

4. Podanie danych osobowych do spełnienia w/w celu jest dobrowolne i zarazem konieczne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji w celu wyłonienia kandydata na aplikowane stanowisko.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dyrektor MOPS w Hajnówce

Mariusz Iwaniuk