OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-015/20.

Gmina Miejska Hajnówka

jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie – wnioskodawca

reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

jako podmiot wyznaczony do realizacji projektu w razie otrzymania dofinansowania

w oparciu o zapisy art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146),

ogłasza otwarty nabór Partnera/Partnerów

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu na konkurs RPPD.09.01.00-IZ.00-20-015/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny,

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania Puszcza Białowieska NABÓR nr 8/2020/EFS w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” Cel główny I. Poprawa jakości życia mieszkańców LGD Cel szczegółowy I. 1: Aktywizacja i integracja społeczno -zawodowa mieszkańców Przedsięwzięcie I.1.1Aktywne i zintegrowane społeczeństwo (Bądź aktywny bądź przedsiębiorczy) na operacje z zakresu: typu projektu nr 7 Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS

I. Cel partnerstwa

Współpraca przy opracowaniu i realizacji projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs RPPD.09.01.00-IZ.00-20-015/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania Puszcza Białowieska NABÓR nr 8/2020/EFS w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”. Ogłoszenie o konkursie oraz pełna dokumentacja znajdują się pod adresem: http://rlks.lgd-puszcza-bialowieska.pl/index.php/nabor-nr-82020efs-2/

II. Planowany termin realizacji projektu

Projekt rozpocznie się 01.01.2021 roku i będzie trwać do 31.12.2021.

III. Cel i planowany zakres działań w projekcie

 1. Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno – zawodowej oraz szans na zatrudnienie 45 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Hajnówka poprzez świadczenie usług reintegracji społeczno – zawodowej w Klubie Integracji Społecznej „Kurnik” w czasie trwania projektu.
 2. W ramach realizacji projektu planowane są następujące działania:
 • Indywidualna diagnoza predyspozycji zawodowych uczestnika/ki projektu,
 • Sporządzenie raportu diagnostycznego określającego zasoby, potencjał i deficyty Uczestnika/ki Projektu,
 • Sporządzenie Indywidualnego Planu Działania IPD,
 • Kontrakt socjalny jako narzędzie pracy socjalnej w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji,
 • Usługi poradnictwa prawnego i psychologicznego;
 • Organizacja Klubu Pracy w ramach KIS w tym warsztatów z umiejętności poszukiwania pracy oraz innych tematycznych treningów związanych z rynkiem pracy,
 • Animacja grup samopomocowych funkcjonujących w ramach „Kawiarenki” utworzonej na potrzeby projektu,
 • Organizacja kursów zawodowych dla uczestników/czek projektu podnoszących ich kwalifikacje oraz nabywania nowych kompetencji,
 • Organizacja treningów interpersonalnych zwiększających świadomość swoich cech osobowości, wpływających na wzmocnienie samooceny oraz umiejętności radzenie sobie ze stresem,
 • Animacja społeczna skoncentrowana na nauce „zdrowego” sposobu spędzania wolnego czasu – ukierunkowanie na działania sportowe,
 • Walka z wykluczeniem cyfrowym jako element usług reintegracji społeczno – zawodowej – warsztaty tematyczne wykorzystujące nowe technologie, związane z różnymi elementami sieci www skoncentrowane na umiejętnym poruszaniu się po sieci, mądrym wykorzystywaniu social media w celu poszukiwania ofert pracy oraz odkrywanie miejsc w sieci wspomagających rozwój osobisty itp.,
 • Stworzenie Lokalnej Sieci Reintegracji, organizacja programu diagnozy społecznej, przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie CSR wykorzystując wolontariat jako narzędzie reintegracji społeczno – zawodowej,
 • Organizacja staży zawodowych, pokrycie kosztów zorganizowania staży, wypłaty stypendium stażowego, wspomaganie nowo powstałych stanowisk pracy u przedsiębiorców poprzez refundacje poniesionych nakładów finansowych w celu utworzenia stanowiska,
 • działania informacyjno-promocyjne zgodne z wytycznymi UE.

IV. Wymagania wobec Partnera

 1. Partnerem może być podmiot, w rozumieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych inny niż wymieniony w art. 3 ust. 1 pkt. 1-3a. W związku z tym, iż nabór organizowany jest przez LGD „PB” partner powinien posiadać status organizacji pozarządowej, który wniesie do projektu, w uzgodnionym zakresie, własne zasoby kadrowe, organizacyjne, techniczne i finansowe( możliwość wniesienia wkładu finansowego w postaci wkładu rzeczowego), a także wspólnie z projektodawcą uczestniczyć będzie w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu oraz w jego realizacji.
 2. Partner powinien posiadać udokumentowane doświadczenia w realizacji zadań z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej oraz w swoim statusie jasno określone, iż działania mieszczące się w sferze pomocy społecznej stanowią główną działalność statutową:
 3. Partner powinien posiadać doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Unijnych lub innych funduszy, których charakter merytoryczny był zbliżony do przedmiotu niniejszego konkursu. Partner, może posiadać względnie inne doświadczenie projektowe jednak przedsięwzięcia te powinny być związane z obszarem świadczenia usług społecznych osobom zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Z powodu specyfiki projektu Partner powinien posiadać również doświadczenie w organizowaniu działań z wykorzystaniem narzędzia wolontariatu.
 4. Partnerem nie może być zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. podmiot powiązany z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).
 5. Partnerem nie może być zgodnie z art. 33 ust. 7 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).
 6. Partnerem nie może być podmiot zalegający z należnościami publicznoprawnymi.

V. Planowany zakres działań dla Partnera

 1. Współpraca z wnioskodawcą podczas przygotowania wniosku projektowego, w zakresie opisów merytorycznych zadań wykonywanych przez Partnera oraz w odpowiednim zakresie budżetu projektu, dostarczanie wszelkich niezbędnych danych dotyczących Partnera niezbędnych do uzupełnienia dokumentacji.
 2. Uczestniczenie w realizacji projektu na każdym jego etapie, od przygotowania wraz z wnioskodawcą wniosku o dofinansowanie projektu, poprzez wspieranie zarządzania projektem, współdziałanie w przygotowaniu dokumentów sprawozdawczych wskazanych przez instytucję finansującą.
 3. Działania polegające na koordynowaniu animacji grup samopomocowych angażujących uczestników/czek projektu oraz ich najbliższe otoczenie.
 4. Działania polegające na animacji społecznej na uczestnikach/czek projektu wraz z ich otoczeniem poprzez organizacje czasu wolnego. Działania powinny koncentrować się na aspektach zdrowotnych wykorzystujących sport jako formę terapii.
 5. Zorganizowanie warsztatów umiejętności cyfrowych w ramach walki z wykluczeniem cyfrowym, wykorzystujących nowoczesne technologie, tematyką związanych z reintegracją społeczno – zawodową.
 6. Stworzenie Lokalnej Sieci Reintegracji w postaci międzyinstytucjonalnego porozumienia angażując czynnie uczestników/czek projektu.
 7. Przeprowadzenie lokalnej kampanii społecznej o tematyce CSR, angażując czynnie uczestników/czek projektu..
 8. Zrealizowanie diagnozy problemów społeczno – zawodowych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze działalności projektowej.
 9. Współpraca w zakresie działań informacyjno-promocyjnych projektu, zgodnie z wytycznymi.
 10. Wniesienie do projektu niezbędnego potencjału kadrowego, organizacyjnego, technicznego i finansowego z uwzględnieniem wkładu własnego na warunkach określonych w Regulaminie konkursu nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-015/20 , w postaci wkładu finansowego lub rzeczowego.

 VI. Składane oferty powinny spełniać poniższe warunki

 1. Być przygotowane w języku polskim.
 2. Zawierać pełne dane Oferenta i osób uprawnionych do jego reprezentowania oraz osób do kontaktów w sprawie współpracy.
 3. Zawierać szczegółowy opis dotychczasowych doświadczeń w realizacji projektów o zbliżonym do przedmiotu niniejszego konkursu charakterze merytorycznym (formularz zgłoszeniowy).
 4. Zawierać oświadczenie o gotowości współpracy z realizatorem w trakcie przygotowania projektu oraz jego realizacji na każdym etapie (formularz oświadczenia nr 1).
 5. Zawierać następujące załączniki (dopuszczalne są kserokopie pod warunkiem poświadczone za zgodność z oryginałem):
  • dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera (np. aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji) i umocowanie osób go reprezentujących,
  • sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie informacji o wyborze instytucji na Partnera projektu poprzez umieszczenie jej danych adresowych (nazwa i adres organizacji) na stronie internetowej ogłaszającego nabór (formularz oświadczenia nr 2).
  • pisemne oświadczenie o niezaleganiu z należnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych (formularz oświadczenia nr 3).
 6. Zawierać oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-015/20 oraz innymi dokumentami dotyczącymi w/w konkursu(formularz oświadczenia nr 4).
 7. Wszystkie składane dokumenty powinny być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu.

VII. Kryteria dodatkowe

 1. Okres prowadzenia działalności (data wpisu do KRS):
  • do 3 lat – 1 pkt.,
  • powyżej 3 do 5 lat – 2 pkt.,
  • powyżej 5 do 7 lat – 3 pkt.,
  • powyżej 7 lat – 4 pkt.,
 2. Posiada doświadczenie w realizacji (jako lider lub partner) co najmniej 2 projektów współfinansowanych ze środków unijnych bądź innych programów publicznych w okresie ostatnich 4 lat przed złożeniem oferty współpracy:
  • za każdy projekt zrealizowany ze środków unijnych i ministerialnych jako lider – 2 pkt.,
  • za każdy projekt zrealizowany ze środków samorządu terytorialnego jako lider – 1 pkt.,
  • za każdy projekt zrealizowany ze środków unijnych i ministerialnych jako partner – 1 pkt.,
  • za każdy projekt zrealizowany ze środków samorządu terytorialnego jako partner – 0,5 pkt.
 3. Posiada w okresie ostatnich 3 lat doświadczenie w realizacji (jako lider lub partner) co najmniej 1 projektu współfinansowanego ze środków unijnych bądź innych programów publicznych, który odbywał się z wykorzystaniem wolontariatu 3 pkt.
 4. Posiada potencjał kadrowy, organizacyjny, techniczny i finansowy do projektowanych działań , który uwzględnia specyfikę projektu – od 0 do 8 pkt.

VIII. Informacje dodatkowe

 1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny lub zawieszenia naboru bez podania przyczyny w każdym momencie lub przedłużenia terminu rozstrzygnięcia naboru.
 2. W przypadku unieważnienia naboru Ogłaszający nabór nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na Partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Ogłaszający nabór nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
 3. Ogłaszający nabór ma prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera.
 4. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków współpracy z wyłonionym Partnerem.
 5. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków EFS.
 6. Odwołanie od decyzji negatywnej Oferent ma możliwość wnieść w nieprzekraczalnym terminie 2 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników naboru w formie pisemnej na adres składania ofert. Odwołanie to będzie rozpatrzone w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu.

XI. Sposób składania ofert

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce
ul. 11 Listopada 24
17-200 Hajnówka

lub

Urząd Miasta Hajnówka
ul. Zina 1
17-200 Hajnówka

Z dopiskiem na kopercie: „Oferta partnerstwa – konkurs nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-015/20″

Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014, oferty przyjmowane są przez okres 21 dni kalendarzowych od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej .

O terminie złożenia decyduje data wpływu i oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty niekompletne, niespełniające warunków podanych w punkcie VI niniejszego ogłoszenia, nie będą rozpatrywane.

Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.

W sprawie wszelkiej pomocy w procedurze aplikowania oraz dodatkowych wyjaśnień należy kontaktować się telefonicznie(bądź osobiście) z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hajnówce, tel: 85 682 20 11, adres: ul. 11 Listopada 24 17-200 Hajnówka

formularz-zgloszeniowy