pracownik socjalny

Hajnówka, dnia 30-04-2021 r.

OGŁOSZENIE DYREKTORA

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce ogłasza nabór na stanowisko: pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce, w ramach realizacji Projektu nr RPPD.07.01.00-20-0233/18 pt: „HEJ DO PRZODU” współfinansowanego ze środków EFS RPO Woj. Podl. na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej.

I. Wymagania niezbędnekonieczne do podjęcia pracy na stanowisku pracownik socjalny:

1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,

3. nieposzlakowana opinia,

4. kandydat/kandydatka nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. posiada wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116, ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz 1876 ze zm.), tj. spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

b. ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,

c. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, politologia, polityka społeczna.

6. Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu ustaw:

 • o pomocy społecznej,

 • kodeksu postępowania administracyjnego,

 • o ochronie zdrowia psychicznego,

 • o przeciwdziałaniu przemocy,

 • o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

 • o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

 • o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 • innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej.

II. Wymagania dodatkowe – pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku pracownika socjalnego:

 1. obsługa programu Helios, Excel,

 2. doświadczenie w realizacji projektów,

3. wysoka kultura osobista,

4. rzetelność i obowiązkowość,

5. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,

6. kreatywność, empatia, zaangażowanie, odpowiedzialność,

7. asertywność,

8. odporność na sytuacje stresowe,

9. umiejętność pracy w zespole,

10. umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego:

 1. rozpoznanie i ustalenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

– rozeznanie potrzeb środowiska i organizacja ich zaspokajania,

– przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,

– organizowanie usług osobom niepełnosprawnym i starszym,

 1. wprowadzanie i aktualizowanie wywiadów środowiskowych do systemu HELIOS, wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o wywiad środowiskowy oraz ustawę o pomocy społecznej,

 2. podejmowanie wszelkich czynności związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w związku z realizacją procedury Niebieskich Kart,

 3. wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w tym w szczególności współpraca w tym zakresie z asystentem rodziny,

  5. realizacja programów osłonowych, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, współpraca z innymi pracownikami socjalnymi,

  6. opracowanie wniosków dotyczących problemów socjalnych środowiska lub grup środowiskowych,

  7. sporządzanie pism urzędowych,

  8. współdziałanie z samorządem terytorialnym oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie organizowania pomocy,

  9. współdziałanie z placówkami służby zdrowia, organami Policji i Sądem ze szczególnym uwzględnieniem kuratorów sądowych,

  10 prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom powodującym konieczność udzielania pomocy społecznej,

  11. przygotowywanie i opracowywanie projektów socjalnych w zakresie wspierającym działalność w sferze pomocy społecznej,

  12. prowadzenie pracy socjalnej z użyciem kontraktu socjalnego i dostępnych narzędzi,

  13. realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach projektu systemowego realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji Projektu nr RPPD.07.01.00-20-0233/18 pt: „HEJ DO PRZODU” współfinansowanego ze środków EFS RPO Woj. Podl. na lata 2014 – 2020.

IV. Informacja o warunkach pracy:

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy – 1 etat (40 godzin tygodniowo).

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony.

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce oraz teren gminy miejskiej Hajnówka.

V. Informacja czy wysokość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosi co najmniej 6%, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów na stanowisko, którego ogłoszenie dotyczy:

1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2. list motywacyjny,

3. kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz posiadany staż pracy (kserokopie świadectw pracy),

4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

7. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata z niepełnosprawnością,

8. Kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji,

Dokumenty aplikacyjne takie jak CV, list motywacyjny winny być opatrzone klauzulą o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r., poz. 1000 ze zm.)” i własnoręcznym podpisem.

9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikowany Dz. U. UE L Nr 119, s. 1.

VII. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. 11- go Listopada 24 lub pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce 17-200 Hajnówka, ul. 11- go Listopada 24 w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2021 r. do godziny 12:00 (decyduje data faktycznego wpływu do MOPS).

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu albo niekompletne nie będą rozpatrywane.

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce dla osób spełniających wymagania formalne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora MOPS w Hajnówce.

Po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

UWAGA

List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.

O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka.

Dyrektor MOPS w Hajnówce

Mariusz Iwaniuk

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: mops-hajnowka@home.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko pracownik socjalny.

4. Podanie danych osobowych do spełnienia w/w celu jest dobrowolne i zarazem konieczne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji w celu wyłonienia kandydata na aplikowane stanowisko.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dyrektor MOPS w Hajnówce

Mariusz Iwaniuk