ZARZĄDZENIE Nr 2/2018 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE

Z DNIA 20 KWIETNIA 2018 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia NR 1/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce z dnia 13 kwietnia 201 roku

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Załączniku do Zarządzenia Nr 1/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce z dnia 13 kwietnia 201 roku wprowadza się następujące zmiany:

Termin II etapu wskazany w punkcie 8 „Etapy naboru i i terminy opublikowania wyników” i określony w dniu 25 kwietnia 2018 roku zmienia się na: w dniu 26 kwietnia 2018 roku.

§ 2

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podpisania.

Dyrektor MOPS w Hajnówce

Barbara Zdzisława Wasiluk