„HEJ DO PRZODU” – INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO AKTYWIZACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE W RAMACH DZIAŁANIA 7.1 ROZWÓJ DZIAŁAŃ AKTYWNEJ INTEGRACJI OSI PRIORYTETOWEJ VII – POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa Podlaskiego

Projekt pt. „HEJ DO PRZODU” jest współfinansowany w kwocie 2 798 164,55 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU POCHODZĄ Z NABORU NR RPPD.07.01.00-IZ.00-20-002/18 W RAMACH KONKURSU ZORGANIZOWANEGO PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO REALIZUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014 – 2020

Projekt pt. „HEJ DO PRZODU” to przedsięwzięcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, którego celem jest podniesienie aktywności społeczno – zawodowej oraz szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wykorzystując instrumenty aktywnej integracji oraz koncentrując się na indywidualnym podejściu do każdego z uczestników/czek projektu podejmowane będą nie standardowe działania, które rzadko wykorzystywane są przez ośrodki pomocy społecznej w walce z wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany będzie przez okres 3 lat rozpocznie się od 01.09. 2019 r. a zakończy 30.09.2022 r., w związku z tym realizator przewiduje 3 nabory średnio po 60 uczestników/czek w każdym z naborów ( razem 180 uczestników/czek). Ewentualnie jeżeli wystąpią komplikacje z rekrutowaniem uczestników/czek możliwa będzie zmiana podejścia w kwestii naborów do projektu, czyli rezygnacja z koncepcji 3 edycji a dostosowanie się do bieżących sytuacji społeczno gospodarczych.

W ramach działań projektowych przewiduje się następujące formy wsparcia:

 • Indywidualne spotkanie z psychologiem, pomocne danej osobie w uświadomienie sobie samej jakie cechy charakteru determinują przyczyny znalezienia się w niekorzystnej sytuacji społecznej.

 • Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym, pomocne danej osobie w uświadomieniu sobie samej jakie umiejętności praktyczne pod względem zawodowym posiada oraz jakich kwalifikacji powinien nabyć by poprawić aktualną sytuację zawodową.

 • Wsparcie w postaci pracy socjalnej w ramach podpisania kontraktu socjalnego zapewniające indywidualne podejście do każdego uczestnika/czki.

 • Wsparcie finansowe w postaci zasiłków z pomocy społecznej w ramach uczestnictwa w projekcie.

 • Uczestnicy/czki posiadające problemy w funkcjonowaniu najbliższego otoczenia dodatkowo zostaną objęci pomocą asystenta rodziny.

 • Uczestnicy/czki będący osobami niepełnosprawnymi mogą liczyć na wsparcie w ramach pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, który będzie ich wspierał podczas całego okresu realizacji projektu.

 • Szereg treningów kompetencji i umiejętności społecznych takich jak: trening integracji emocjonalnej, komunikacji partnerskiej, kompetencji rodzicielskich, trening kontroli emocji, trening kompetencji życiowych, treningi pracy. Zajęcia realizowane będą przez wykwalifikowanych trenerów.

 • Spotkania rozwijające umiejętności personalne w kontekście życia zawodowego prowadzone w ramach coachingu.

 • Warsztaty z zakładania i realizowania się zawodowo w podmiotach ekonomi społecznej oraz wykłady przybliżające koncepcje wolontariatu jako elementu zdobywania doświadczenia zawodowego.

 • Warsztaty wizażu z elementami stylingu pokazujące jak zadbać o swój wizerunek. Dodatkowo w ramach zajęć uczestnicy otrzymają zestawy kosmetyków.

 • W ramach działań wizerunkowych uczestnicy będą mogli skorzystać z wizyty u fryzjera oraz dentysty.

 • Kursy zawodowe pozwalające na nabycie nowych kwalifikacji lub przekwalifikowanie się pozwalające na dopasowanie umiejętności do obecnie panujących trendów na rynku pracy. Osobom zainteresowanym nie posiadającym prawa jazdy, a fakt ten stanowi barierę w podjęciu zatrudnia możliwe będzie pokrycie kursów na prawo zjazdy w raz z pokryciem egzaminów.

 • Staże zawodowe w celu nabycia umiejętności wraz z pokryciem kosztów medycyny pracy oraz wsparciem stanowiska pracy stażysty.

 • Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania wszelkich zajęć w ramach projektu.

 • Materiały służące do notowania podczas wszelkich zajęć.

 • Podczas trwania wszelkich warsztatów zapewniony będzie dwudaniowy obiad oraz serwis kawowy

 • Osobom posiadającym w swoim najbliższym otoczeniu osoby zależne zagwarantowana zostanie pomoc w ich opiece tak by swobodnie było można skorzystać z oferty zajęciowej projektu.

 • Szerokie spektrum wsparcia indywidualnego specjalistów w zakresie pracy, w tym brokera rynku pracy i doradcy zawodowego, indywidualne doradztwo rodzinne, spotkania z psychoterapeutą oraz opieka prawna radcy prawnego.

 • W ramach działań projektowych uczestnicy/czki posiadający dzieci będą mogły skorzystać z diagnostyki sensorycznej oraz zorganizowana będzie grupowa wycieczka integracyjna do Stolicy kraju.

 • Letnie obozy dla dzieci i młodzieży z specjalnym programem mentoringu.

 • Osobom niepełnosprawnym bądź znajdujących się na daną chwilę w niekorzystnej sytuacji ( problemy zdrowotne) w ramach działań projektowych udostępniona będzie pomoc w dotarciu na wszelkie zajęcia w postaci dowozu samochodem.

 

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają następujące kryteria:

 • Zamieszkują na terenie miasta Hajnówka ( nie muszą być zameldowane, definicja zamieszkania wg. art. 25 Kodeksu Cywilnego).

 • Korzystają z pomocy społecznej bądź kwalifikują się do objęcia ich taką pomocą ( ustawa o pomocy społecznej) oraz są zagrożone wykluczeniem społecznym z jednego z powodów wskazanego w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, który wskazuje, iż pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu :

 • Ubóstwa;
 • Sieroctwa;
 • Bezdomności;
 • Bezrobocia;
 • Niepełnosprawności;
 • Długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • Przemocy w rodzinie;
 • Potrzeby ochrony handlu ludźmi;
 • Potrzeby ochrony macierzyństwa i wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 • Bezrobotny ( nie jest wymagane zarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy, osoba bezrobotna to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do jej podjęcia i aktywnie poszukująca zatrudnienia).

Wsparcie w projekcie (jego formy i poszczególne rodzaje działań) uzależnione będą od określenia indywidualnej ścieżki reintegracji realizowanej w ramach kontraktu socjalnego. W ramach kwalifikacji do uczestnictwa w projekcie zostanie przeprowadzony proces przejrzysty proces rekrutacji opisany w Regulaminie projektu, który będzie dostępny w siedzibie biura projektu znajdującego się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce oraz u pracowników socjalnych. Wszelkiego rodzaju formularze rekrutacyjne dostępne na miejscu w Ośrodku. Możliwe jest również zgłoszenie się telefoniczne i poinformowanie o chęci uczestnictwa. Pracownik socjalny wraz z wszystkimi formularzami uda się w miejsce zamieszkania kandydata i pomoże uzupełnić wymaganą dokumentację.

Jeżeli czujesz, że twoje życie zmierza w złym kierunku potrzebujesz pomocy w określeniu kierunku zmian oraz wsparcia swoich decyzji życiowych nie wahaj się aplikuj a my pomożemy ci ruszyć „HEJ DO PRZODU”

Zapraszamy

Kierownik projektu: Mariusz Iwaniuk

e-mail: mops-hajnowka@home.pl

tel./fax: 85 682 20 11