Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach projektu „Hej do przodu”.

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „HEJ DO PRZODU” jest współfinansowany w kwocie 2 798 164,55 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W czerwcu i lipcu 2020 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbyły się zajęcia z doradcą zawodowym w ramach projektu „Hej do przodu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz szans na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ze wsparcia skorzystali beneficjenci, którzy zgłosili się do udziału w projekcie. W trakcie porad uczestnicy mieli okazję określić swoje predyspozycje zawodowe, zainteresowania, mocne i słabe strony. Dzięki spotkaniom indywidualnym doradca zawodowy zapoznał się z potrzebami uczestników. Beneficjenci zostali skierowani na szkolenia zawodowe zgodne z ich zainteresowaniami. Po zakończeniu indywidualnych porad z doradcą zawodowym beneficjenci rozpoczną cykl spotkań indywidualnych z psychologiem. W ramach przewidzianych działań uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem w ramach ścieżki reintegracji, która będzie zgodna z indywidualną diagnozą potrzeb każdego z uczestników.