Projekt „Aktywni to MY”

Loga Funduszy Europejskiech, Unii Europejskiej i Województwa Podlaskiego

Projekt pt. „Aktywni to MY” jest współfinansowany w kwocie 402 563,75 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Projekt pt. „Aktywni to MY” skierowany jest do osób zamieszkujących obszar miasta Hajnówka, które ukończyły 18 rok życia oraz:

 • korzystają z pomocy MOPS w Hajnówce bądź kwalifikują się do takiej pomocy;
 • bezrobotnych, poszukujących pracy, zarejestrowanych w PUP bądź niezarejestrowanych.

W ramach projektu zapewniamy m. in.:

 • Wypłatę zasiłków socjalnych;
 • Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym;
 • Grupową oraz indywidualną pomoc psychologiczną;
 • Warsztaty z zakresu kompetencji rodzicielskich;
 • Możliwość odbycia kursów zawodowych;
 • Możliwość odbycia płatnego stażu zawodowego.

Projekt pt. „Aktywni to MY” nr RPPD.09.01.00-20-0191/18 jest współfinansowany w kwocie 402 563,75 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Liderem projektu jest Gmina Miejska Hajnówka, projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.12.2018 do 30.09.2019 r. i obejmuje następujące etapy:

 1. Promocja i rekrutacja;
 2. Indywidualne ścieżki reintegracji ( spotkanie indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym);
 3. Wsparcie kompetencji osobistych i społecznych (grupy wsparcia);
 4. Wsparcie kompetencji rodzicielskich (warsztaty z zakresu kompetencji rodzicielskich);
 5. Wsparcie kompetencji zawodowych ( Kursy zawodowe);
 6. Wsparcie zatrudnienia ( Staże zawodowe).

Do uczestnictwa w projekcie zrekrutowanych zostanie 45 osób, które otrzymają bezpłatne wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej. Projekt zakłada również wsparcie dla dzieci zrekrutowanych uczestników w postaci wyjazdu integracyjnego do Puszczy Białowieskiej. Uczestnicy zostaną wybrani przez Komisje Rekrutacyjną na podstawie danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są u pracowników socjalnych MOPS Hajnówka ul. 11 Listopada 24.

Kierownik projektu: Mariusz Iwaniuk
e-mail: mops-hajnowka@home.pl
tel./fax: 85 682 20 11