„Zmieniaj siebie – bądź aktywny”

Projekt „Zmieniaj siebie – bądź aktywny” RPPD.07.01.00-20-0049/16 realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, 00-680 Warszawa oraz Gminę Miejską Hajnówka z siedzibą w Hajnówce przy ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka w imieniu której działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce, ul. 11 Listopada 24, 17-200 Hajnówka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

W ramach projektu każdy z uczestników otrzyma wsparcie w ramach programów reintegracji społecznej, zawodowej i zdrowotnej (m. in. indywidualne i grupowe porady – psycholog, prawnik, doradca zawodowy; szkolenia zawodowe (uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe); 4-miesięczne płatne staże zawodowe).

 

 

Udział w projekcie jest bezpłatny

 

 

Okres realizacji: od 1 listopada 2016 roku do dnia 30 listopada 2017 roku

Miejsce realizacji: Hajnówka

Kto może wziąć udział w projekcie: Uczestnikiem projektu może być każda osoba dorosła w wieku 18 – 64 lata, zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkująca na obszarze Miasta Hajnówka, która z własnej woli chce uczestniczyć w Projekcie oraz spełnia poniższe kryteria szczegółowe.

Przez osoby (rodziny) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym należy rozumieć:

 • osoby (rodziny) korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.);

 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1828 j. t.);

 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575 z późn. zm.);

 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.);

 • osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z późn. zm.);

 • rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

 • osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.);

 • osoby niesamodzielne;

 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

 • osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020.

Informacje o projekcie i zasady rekrutacji: wszelkie informacje i szczegóły dot. projektu można uzyskać w:

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

 

Załączniki:

    1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

    2. Formularz rekrutacyjny