KOMUNIKAT

Zawieszenie działalności
Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Socjoterapeutycznej

Na polecenie Wojewody Podlaskiego (pismo – PS-V.9421.173.2020.AM) z dnia 12 listopada 2020 roku informujemy, że na okres od dnia 16 listopada 2020 r. do dnia 27 listopada  2020 r. zawiesza się działalność Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Ks. I. Wierobieja 18 działającej w ramach struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce.

Prosimy uczestników zajęć prowadzonych dotychczas w Świetlicy Socjoterapeutycznej o pozostanie w domach.

Poniżej prezentujemy treść polecenia Wojewody Podlaskiego:

WOJEWODA PODLASKI
Bohdan Paszkowski
PS-V.9421.173.2020.AM

DECYZJA

Na podstawie art. 11 h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842), w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2:

Polecam

Marszałkowi Województwa Podlaskiego, Prezydentom Miast, Starostom Powiatów, Burmistrzom, Wójtom, czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa podlaskiego, na okres od 16 listopada 2020 r. do dnia 27 listopada 2020 r.:
1) wszelkich placówek wsparcia dziennego,
2) dziennych domów i klubów seniora, w tym placówek działających w ramach
Programu Senior+,
3) środowiskowych domów samopomocy,
4) warsztatów terapii zajęciowej.
Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jej doręczenia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
WOJEWODA PODLASKI
Bohdan Paszkowski
Otrzymują:
Marszałek Województwa Podlaskiego,
Prezydenci Miast,
Starostowie Powiatów,
Burmistrzowie,
Wójtowie,
– wszyscy
Do wiadomości:
1. Minister Rodziny i Polityki Społecznej
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Decyzja Wojewody o zawieszeniu działalności placówek 16.11-27.11