Dotyczy ponownego zapytania ofertowego nr 3/2022

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

prowadzonego w trybie rozeznania rynku na dostarczenia serwisu kawowego i zestawów obiadowych (w skład zestawu wchodzi zupa i drugie danie) dla 40 uczestników projektu „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” w ramach zadania 6, Działania 2 w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik””.

  1. Zamawiający informuje, że po przeprowadzeniu analizy złożonej oferty dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty – złożonej przez Panią Janinę Alsztyniuk KAMELEON, ul. 11 Listopada 1, 17-200 Hajnówka.

  2. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

L. p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego

Sposób aplikacji

Cena brutto

Punktacja w kryterium oceny

  1. 1.

KAMELEON, Janina Alsztyniuk, ul. 11 Listopada 1, 17-200 Hajnówka

14.04.2022

osobiście

Cena przygotowanie serwisu kawowego dla ok. 600 serwisów

9 000 zł

Cena za zestaw obiadowy (zupa i drugie danie) całości realizacji zamówienia (ok. 600 zestawów)

10 800 zł

100 pkt

Uzasadnienie:

W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, iż złożona oferta Pani Janiny Alsztyniuk KAMELON, ul. 11 Listopada 1, 17-200 Hajnówka nie podlega odrzuceniu, Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W wyniku analizy, Zamawiający wybrał ofertę wymienionego Wykonawcy jako najkorzystniejszą.