Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/2022

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

prowadzonego w trybie rozeznania rynku na zakup i dostawę 9 tabletów i 9 podstawek pod tablety do Klubu Integracji Społecznej „Kurnik” w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik””.

  1. Zamawiający informuje, że po przeprowadzeniu analizy złożonych ofert dokonał wyboru Wykonawcy OPTINEX Zbigniew Walicki, ul. Jonkajtysa 4, 16-300 Augustów

  2. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty:

L. p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego

Sposób aplikacji

Cena brutto

Punktacja w kryterium oceny

  1. 1.

OPTINEX Zbigniew Walicki, ul. Jonkajtysa 4, 16-300 Augustów

07.04.2022

e-mail

Zakup i dostawa 9 tabletów

14 850,00 zł

Zakup i dostawa 9 podkładek pod tablety

540,00 zł

100 pkt

P. H. U. „SOBEX-NOWY” Bednarz Krzysztof, 17-200 Hajnówka, ul. Parkowa 4/1

14.04.2022

osobiście

Zakup i dostawa 9 tabletów

15 300,00 zł

Zakup i dostawa 9 podkładek pod tablety

450,00 zł

98 pkt

REDICREO S.C. ul. Zygmuntowska 12, 31-314 Kraków

14.04.2022

e-mail

Zakup i dostawa 9 tabletów

17 964,00 zł

Zakup i dostawa 9 podkładek pod tablety

477,00 zł

83 pkt

Uzasadnienie:

W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, iż złożona oferta firmy OPTINEX Zbigniew Walicki, ul. Jonkajtysa 4, 16-300 Augustów nie podlega odrzuceniu, Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W wyniku analizy, Zamawiający wybrał ofertę wymienionego Wykonawcy do realizacji zamówienia.