Dotyczy zapytania ofertowego nr 6/2021 prowadzonego w trybie rozeznania rynku na Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik””.

  1. Zamawiający informuje, że po przeprowadzeniu analizy złożonych ofert dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty – złożonej przez Panią Monikę Makarewicz – Pleskowicz, ul. Wiosenna 9, 17-200 Hajnówka.

  2. W postępowaniu wpłynęło pięć ofert, których porównanie i ocenę zawiera poniższa tabela:

L. p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego

Sposób aplikacji

Cena brutto

Punktacja w kryterium oceny

SZKOLENIA I DORADZTWO Marek Troc, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kazimierzowska 10/3

29.11.2021

e-mail

1h – 79,00 zł

180h –
14 220,00 zł

86 pkt

Ośrodek Nauczania Języków obcych „Języki Świata” Katarzyna Anna Rokicka,
15-002 Białystok,
ul. Sienkiewicza 49

30.11.2021

e-mail

1h – 86,00 zł

180h –

15 480,00 zł

79 pkt

Monika Makarewicz -Pleskowicz,
ul. Wiosenna 9, 17-200 Hajnówka

30.11.2021

osobiście

1h – 68,00 zł

180h –

12 240,00 zł

100 pkt

GRUPA CSW DELTA Sp. z o.o. , 28-300 Jędrzejów, ul. Mikołaja Kopernika 17

30.11.2021

e-mail

1h – 76,84 zł

180h – 13831,20 zł

88,5 pkt

  1. 5.

RAJOS CONSULTING Rafał Stelmasik, 37-550 Radymno, ul. Budowlanych 3

30.11.2021

e-mail

1h – 120,00 zł

180h –
21 600,00 zł

57 pkt

Uzasadnienie:

W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, iż złożona oferta Pani Moniki Makarewicz – Pleskowicz, ul. Wiosenna 9, 17-200 Hajnówka nie podlega odrzuceniu, Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W wyniku analizy, Zamawiający wybrał ofertę wymienionego Wykonawcy jako najkorzystniejszą.