Informacja o wyborze – doradca zawodowy

Loga Funduszy Europejskiech, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Aktywni to MY” jest współfinansowany w kwocie 402 563,75 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy rozeznania rynku w celu znalezienia wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa zawodowego polegającego na diagnozie potrzeb uczestników projektu „Aktywni to MY” oraz wypracowaniu indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu.

  1. Zamawiający informuje, że po przeprowadzeniu analizy stwierdzono, że do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce wpłynęła jedna oferta Pani Lucyny Wójcik.

  2. Stosując algorytm obliczania punktacji, Zamawiający przyznał następujące punkty oceny oferty:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Punktacja w kryterium ceny

Punktacja w kryterium dodatkowych kwalifikacji

Punktacja w kryterium rozmowy kwalifikacyjnej

Suma

1

Lucyna Wojciuk

50

10

30

90

Uzasadnienie:

W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, iż złożona oferta nie podlega odrzuceniu. W wyniku analizy, oferta Pani Lucyny Wojciuk otrzymała 90,00 punktów. Ustalono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału postępowaniu. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wybrał ofertę wyżej wymienionego Wykonawcy jako najkorzystniejszą.