Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy zapytania ofertowego w celu znalezienia przedsiębiorców, prowadzących sklepy spożywcze na terenie miasta Hajnówka, do współpracy w zakresie realizacji bonów towarowych dla klientów OPS.

  1. Zamawiający informuje, że po przeprowadzeniu analizy złożonych ofert dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty – złożonej przez „Społem”PSS w Hajnówce

  2. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty, których porównanie i ocenę zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Punktacja w kryterium ceny i detalicznych placówek handlowych

1.

Społem” PSS w Hajnówce

140 pkt

2.

Arhelan sp. z o.o. sp. k

119 pkt

Uzasadnienie:

W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, iż złożona oferta nie podlega odrzuceniu. W wyniku analizy, oferta „Społem”PSS w Hajnówce okazała się korzystniejszą. Ustalono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wybrał ofertę wyżej wymienionego Wykonawcy jako najkorzystniejszą.