INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Loga Funduszy Europejskiech, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Aktywni to MY” jest współfinansowany w kwocie 402 563,75 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Dotyczy rozeznania rynku w celu znalezienia wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu treningów integracji emocjonalnej, treningu kompetencji rodzicielskich i partnerskich oraz wykonania diagnostyki integracji sensorycznej w ramach realizacji projektu „Aktywni to MY” Nr projektu: RPPD. 09.01.00-20-0191/18.

  1. Zamawiający informuje, że po przeprowadzeniu analizy złożonych ofert dokonał wyboru najkorzystniejszych oferty w poszczególnych zadaniach.

  • Trening integracji emocjonalnej – Anna Dojlida – Jurczak

  • Trening kompetencji rodzicielskich – Anna Dojlida – Jurczak

  • Trening kompetencji partnerskich – Anna Dojlida – Jurczak

  • Diagnostyka integracji sensorycznej – Anna Pietroczuk

  1. W postępowaniu wpłynęły cztery oferty, których porównanie i ocenę zawiera poniższa tabela:

  • Trening integracji emocjonalnej:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Punktacja w kryterium ceny

Punktacja w kryterium jakość

Suma

1

Anna Dojlida-Jurczak

60 pkt

40 pkt

100 pkt

2

Pracownia Rozwoju Osobistego Pomoc w Kryzysie Emocjonalnym Irena Kowalczuk

30 pkt

Nie wypełniono Załącznika nr 2 Oferta odrzucona

3

„REWE” Ewelina Wysocka -Bach

57,14 pkt

10 pkt

67,14 pkt

  • Trening kompetencji rodzicielskich

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Punktacja w kryterium ceny

Punktacja w kryterium jakość

Suma

1

Anna Dojlida-Jurczak

60 pkt

40 pkt

100 pkt

2

Pracownia Rozwoju Osobistego Pomoc w Kryzysie Emocjonalnym Irena Kowalczuk

30 pkt

Nie wypełniono Załącznika nr 2 Oferta odrzucona
  • Trening kompetencji partnerskich

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Punktacja w kryterium ceny

Punktacja w kryterium jakość

Suma

1

Anna Dojlida-Jurczak

60 pkt

40 pkt

100 pkt

2

Pracownia Rozwoju Osobistego Pomoc w Kryzysie Emocjonalnym Irena Kowalczuk

30 pkt

Nie wypełniono Załącznika nr 2 Oferta odrzucona
  • Diagnostyka integracji sensorycznej

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Punktacja w kryterium ceny

Punktacja w kryterium jakość

Suma

1

Anna Pietroczuk

60 pkt

40 pkt

100 pkt

2

Pracownia Rozwoju Osobistego Pomoc w Kryzysie Emocjonalnym Irena Kowalczuk

29,50 pkt

Nie wypełniono Załącznika nr 2 Oferta odrzucona

Uzasadnienie:

W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, iż Pani Irena Kowalczuk przedłożyła ofertę niepełną ( nie wypełniła wszystkich wymaganych załączników oraz nie dostarczyła wymaganej dokumentacji). Pani Irena Kowalczuk wezwana do uzupełnienia swojej oferty zrezygnowała z chęci dalszego uczestnictwa w procedurze wyboru usługobiorcy. W wyniku analizy oferta Pani Anny Dojlida-Jurczak została wybrana jako najkorzystniejsza w przypadku przeprowadzenia treningów integracji emocjonalnej, kompetencji rodzicielskich oraz kompetencji partnerskich. Natomiast oferta Pani Anny Pietroczuk została wybrana jako najkorzystniejsza w realizacji diagnostyki integracji sensorycznej. Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu oraz spełnią warunki udziału postępowaniu.